Græn­ser­ne skal

Vi skal hjæl­pe med at vog­te Eu­ro­pas ydre græn­ser og sam­ti­dig red­de bå­d­fl ygt­nin­ge fra at druk­ne, si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt

BT - - NYHEDER - Ka­ren Cle­ment Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TOP­MØ­DE

Det er en hu­ma­ni­tær ka­ta­stro­fe, der ud­spil­ler sig i Mid­del­ha­vet, hvor hund­red­vis af bå­d­fl ygt­nin­ge druk­ner. Men på EU- top­mø­det i dag er det pri­mæ­re mål at be­vog­te vo­res græn­ser.

Så­dan lød bud­ska­bet fra stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S), da hun tors­dag an­kom til top­mø­de i Bruxelles. Her skal EUs stats- og re­ge­rings­che­fer for­sø­ge at bli­ve eni­ge om en ’ nød­pak­ke’ eft er de se­ne­ste da­ges vold­som­me druk­neu­lyk­ker i Mid­del­ha­vet, hvor man­ge hund­re­de bå­d­fl ygt­nin­ge har mi­stet li­vet.

Dan­mark har al­le­re­de meldt ud, at vi er klar til at bi­dra­ge me­re til ope­ra­tion Tri­ton, der pa­trul­je­rer ky­sten 30 ki­lo­me­ter ud for Ita­li­en, som de fl este bå­d­fl ygt­nin­ge sej­ler mod.

» Vi skal hjæl­pe med at vog­te vo­res ydre græn­ser. Pri­mært skal man pa­trul­je­re ved græn­sen, men op­ga­ven vil og­så væ­re at red­de men­ne­ske­liv. Når man op­gra­de­rer Tri­ton- ope­ra­tio­nen, så vil man og­så red­de fl ere men­ne­ske­liv. Det pri­mæ­re mål er at vog­te græn­ser­ne, men når vi for­dob­ler vo­res øko­no­mi­ske ind­sats, så vil vi og­så red­de men­ne­ske­liv, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Der­næst gen­tog hun den rem­se, der er sagt man­ge gan­ge før: Vi skal hel­le­re hjæl­pe i nær­om­rå­der­ne, så de her men­ne­sker al­drig når ud på den fa­re­ful­de færd over ha­vet.

Skal hjæl­pe i Afri­ka

» Det vig­tig­ste er at hjæl­pe i Afri­ka og sik­re, at de an­dre EU- lan­de og­så bru­ger 0,7 pct. af BNP på ud­vik­lings­bi­stand. Det her kan ik­ke lø­ses ved at sen­de nok så man­ge ski­be ned til Mid­del­ha­vet ( for at red­de bå­d­fl ygt­nin­ge, red.), « si­ger stats­mi­ni­ste­ren.

På top­mø­det for­ven­tes le­der­ne at bli­ve eni­ge om at gi­ve plads til 5.000 fl ygt­nin­ge, der skal for­de­les i for­skel­li­ge lan­de på fri­vil­lig ba­sis. Dan­mark kom­mer dog ik­ke til at aft age en ene­ste på grund af vo­res for­be­hold på asy­l­om­rå­det.

» Man skal hu­ske på, at det er de nor­d­eu­ro­pæ­i­ske lan­de, der ta­ger fl est fl ygt­nin­ge. Dan­mark har ik­ke no­get at væ­re fl ov over i den sam­men­hæng. Og vi er et af de lan­de, der gi­ver mest i ud­vik­lings­bi­stand. No­get af det, jeg vil fo­ku­se­re på i dag, er hjælp på jor­den i Sy­d­eu­ro­pa. Og så skal vi i gang med at fi nde ud af, hvor­dan vi kan fan­ge men­ne­skes­mug­ler­ne. Vi skal ha­ve en sam­ta­le med Den Afri­kan­ske Uni­on, for­di lan­de­ne i Afri­ka og­så spil­ler en rol­le, blandt an­det når de her men­ne­sker skal sen­des til­ba­ge, « si­ger Hel­le Thor­ningS­ch­midt.

Et do­ku­ment, som er ble­vet læk­ket til avi­sen The Gu­ar­di­an, vi­ser, at aft alen, som le­der­ne for­ven­te­des at ind­gå i aft es, vil in­de­hol­de en plan om, at stør­ste­delen af de bå­d­fl ygt­nin­ge, der når til Eu­ro­pa, skal ven­des 180 gra­der og sen­des hjem igen. Det frem­går og­så af do­ku­men­tet, at hå­bet om, at der skal la­ves fl ere red­nings­ak­tio­ner på ha­vet, er så godt som knust nu. Fak­tisk be­kræft er tors­da­gens aft aledo­ku­ment blot det, som uden­rigs­mi­ni­stre­ne blev eni­ge om på de­res mø­de man­dag: Der skal sæt­tes fl ere mid­ler af til de kyst­be­vogt­nings­o­pe­ra­tio­ner, der al­le­re­de ek­si­ste­rer ud for Ita­li­ens kyst.

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt mød­tes i går med Eruo­pas øv­ri­ge stats- og re­ge­rings­che­fer for at dis­ku­te­re si­tu­a­tio­nen med de man­ge bå­d­flygt­nin­ge, der er druk­net i Mid­del­ha­vet. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.