Vulka­nud­brud ud­lø­ser alarm i Chile

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: STR

CHILE

En vulkan er gå­et i ud­brud i det syd­li­ge Chile, hvor den har sendt en enorm sky af aske mod him­len.

Vulka­nen Cal­buco er gå­et i ud­brud for før­ste gang i 42 år, og den har sendt en enorm aske­sky ud over et bjer­grigt om­rå­de i det syd­li­ge Chile. Det skri­ver The Gu­ar­di­an.

Ud­brud­det, der be­gynd­te tirs­dag klok­ken 18 lo­kal tid om­kring 1.000 ki­lo­me­ter syd for ho­ved­sta­den San­ti­a­go, har få­et myn­dig- he­der­ne til at ud­sen­de en rød alarm.

Be­folk­nin­gen evaku­e­res nu i 20 ki­lo­me­ters om­kreds af vulka­nen, og om­kring 4.000 er al­le­re­de rejst væk fra om­rå­det.

Kom som en over­ra­skel­se

Der er end­nu in­gen for­ly­den­der om til­ska­de­kom­ne, om­kom­ne el­ler for­s­vund­ne per­so­ner. Men den re­gio­na­le sik­ker­heds­chef Alejan­dro Ver­ges for­tæl­ler, at ud­brud­det kom som en over­ra­skel­se.

Der er ik­ke ble­vet ob­ser­ve­ret fly­den­de la­va, men en enorm aske­sky har rejst sig fle­re ki­lo­me­ter over vulka­nen, og fle­re flyv­nin­ger i om­rå­det er af­lyst.

Tre­vor Mof­fat, der bor om­kring ti ki­lo­me­ter fra vulka­nen, for­tæl­ler, at han og hans fa­mi­lie flyg­te­de, da de hør­te vulka­nen gå i ud­brud.

» Det lød som en stor last­bil, der kør­te for­bi på vej­en, ras­len­de, rysten­de og rum­len­de, « si­ger han iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Præ­si­dent Mi­chel­le Ba­che­let rej­ste i går til det ram­te om­rå­de.

Chile har den næst­stør­ste kæ­de af vulka­ner i ver­den ef­ter In­do­nesi­en, og om­kring 500 er po­ten­ti­elt ak­ti­ve.

Vulka­nen Cal­buco har sendt en kæm­pe aske­sky ud over Chile.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.