56- årig mor fun­det i jer­n­bur i elv

Dat­ter mistænkt i ma­ka­ber mord­s­ag i Nor­ge

BT - - NF HBILLEE R -

NOR­GE bag­grund af be­ret­nin­ger fra en tid­li­ge­re sam­bo og et nyt øjen­vid­ne.

Det nye øjen­vid­ne skal ha­ve be­fun­det sig i den lej­lig­hed, hvor po­li­ti­et me­ner, at den 56- åri­ge Ka­ri Grøn­ne­stad blev dræbt. Vid­net skal ha­ve set drabs­hand­lin­ger­ne igen­nem en dør­s­præk­ke. Po­li­ti­et fo­re­tog tirs­dag en grun­dig af­hø­ring af vid­net, som ud­pe­ger den 31- åri­ge dat­ter som den, der stod bag dra­bet i som­me­ren 2012. Dat­te­ren næg­ter sig skyl­dig, skri­ver VG.

Og­så dat­te­rens 34- åri­ge tid­li­ge­re sam­bo skal ha­ve for­kla­ret til po­li­ti­et, at han har set de­le af drabs­hand­lin- gen. Po­li­ti­et har sig­tet sam­bo­en for at ha­ve ef­ter­ladt den 56- åri­ge kvin­de hjæl­pe­løs, ef­ter at hun hav­de væ­ret ud­sat for mas­siv vold. Iføl­ge VGs op­lys­nin­ger var kvin­den ble­vet på­ført ska­der, som ty­der på brug af stik- og slag­vå­ben.

Sav­net si­den 2012

Den 56- åri­ge Ka­ri Grøn­ne­stad hav­de væ­ret meldt sav­net si­den 2012, ind­til sam­bo­en i søn­dags rin­ge­de til po­li­ti­et og for­tal­te, at dat­te­ren til Ka­ri Grøn­ne­stad hav­de slå­et mo­de­ren ihjel, og at han hav­de hjul­pet med at skaf­fe li­get af vej­en i el­ven.

I går klok­ken 12.35 an­kom den sig­te­de dat­ter til po­li­ti­hu­set i Ski­en, hvor hun blev af­hørt i sa­gen, skri­ver TV2 Nor­ge.

» Vi ved ik­ke, hvor lang tid af­hø­rin­gen vil ta­ge, el­ler hvad som kom­mer frem, « sag­de den sig­te­des ad­vo­kat i går og til­fø­je­de, at dat­te­ren ik­ke ken­der til fun­det af li­get i el­ven:

» Hun ved, at no­get er ta­get op af el­ven, men hun ved ik­ke, hvad det er. «

Hvad der præ­cist er sket i for­bin­del­se med mor­det på Ka­ri Grøn­ne­stad, er fort­sat uklart, da af­hø­rin­ger og ob­duk­tions­ar­bej­det fort­sat er i gang.

Her ses po­li­ti­et i Ski­en hæ­ve bu­ret med et kvin­de­lig op af el­ven. Po­li­ti­et be­kræf­te­de i går, at der er ta­le om li­get af den dræb­te 56- åri­ge kvin­de Ka­ri Grøn­ne­stad. Fo­to: Jon- In­ge Han­sen

to­th@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.