Kul­tur Rock- bon­de­røv

For før­ste gang i åre­vis har den dan­ske ver­dens­stjer­ne Mi­cha­el Poul­sen fra Vol­be­at haft seks må­ne­der hjem­me i Dan­mark. Dem har han bl. a. brugt til at flyt­te til Næst­ved

BT - - R - St­ef­fen Jun­ger­sen st­ef­fenjun­ger­sen. dk

IN­TER­VIEW

Suc­ces­hi­sto­ri­en Vol­be­at er til­sy­ne­la­den­de uden en­de. Ban­det er net­op rejst mod USA og Ca­na­da på end­nu en tur­né. De har solgt 30.000 bil­let­ter til de­res ene­ste eu­ro­pæ­i­ske kon­cert i år - i Tryl­lesko­ven i Oden­se. Et show, der vil bli­ve over­væ­ret af gæ­ster fra 30 lan­de.

» Jeg bli­ver ved med at spør­ge pro­mo­te­ren, om de har put­tet et ho­ved­navn på, si­den vi har solgt så man­ge bil­let­ter i Oden­se, men de på­står hårdnak­ket, det er os, der har solgt så me­get, « gri­ner Mi­cha­el Poul­sen, da BT mø­der ham i hans nye hjem i Næst­ved.

Na­tur­lig­vis er der i et vist om­fang ta­le om ko­ket­te­ri fra man­dens si­de, men når det imid­ler­tid er sagt, bli­ver Poul­sen – selv ef­ter Vol­be­at for­længst er ble­vet et ver­dens­navn – frem­de­les li­ge dren­ge­stolt og glad, når det be­ha­ger pu­bli­kum at mø­de op til ban­dets kon­cer­ter.

» Når vi spil­ler her­hjem­me, kan vi jo godt mær­ke, at så kom­mer der for al­vor som­mer­fug­le i ma­ven, « si­ger san­ge­ren.

» For hel­ve­de; de bli­ver VED med at duk­ke op, og fle­re og fle­re af dem. Jeg har over­ho­ve­det ik­ke ord til at ud­tryk­ke min tak­nem­me­lig­hed. For at de kom­mer, for at de ta­ger fri fra ar­bej­de, hy­rer ho­tel­væ­rel­ser el­ler cam­ping­plad­ser for at op­le­ve os. «

Vol­be­ats fem al­bum si­den de­bu- ten med ’ The Strength/ The So­und/ The Songs’ for ti år si­den har solgt i he­le last­bil- læs ver­den over, og Vol­be­at er for længst slå­et igen­nem i he­le Eu­ro­pa samt i USA, mens an­dre lan­de som Ja­pan og Au­stra­li­en og­så ef­ter­hån­den er hop­pet på Vol­be­at­vog­nen.

In­tet nyt dér. Nyt er der imid­ler­tid for Vol­be­at og ik­ke mindst Poul­sen ker sam­men og få det fær­digt. Og så har vi væ­ret på lan­de­vej­en igen.

Geno­p­la­de bat­te­ri­er­ne

Det har – som man­den selv si­ger – væ­ret hef­tigt. Der­for var der og­så nu sim­pelt­hen brug for at ta­ge no­get tid hjem­me, få Vol­be­at ka­sket­ter­ne vre­det af og ta­ge sig tid til ven­ner, fa­mi­li­er og kæ­re­ster. af den op­fat­tel­se, at så­dan en ro­ck­stjer­ne som ham nu en­gang må bo i USA.

» Folk spør­ger i fuld al­vor, hvad fan­den jeg la­ver i Næst­ved, og når jeg så si­ger ’ ja­men, hér bor jeg jo, og det ER alt­så mig, I har set op­pe i Bil­ka’, for­står de det ik­ke rig­tig, « gri­ner Mi­cha­el.

» Jeg bli­ver gang på gang over­ra­sket over, at FOLK bli­ver over­ra­sket over, at vi ba­re er nog­le bon­de­rø­ve. Jeg kan jo godt mær­ke i de før­ste mi­nut­ter, når jeg snak­ker med no­gen, at de er nervø­se, og det er li­ge før, de spør­ger hvor mit rum­skib er par­ke­ret hen­ne, men det va­rer ik­ke ret læn­ge, før de fin­der ud af, ja­men han ER jo en bon­de­røv li­ge­som os. «

End­nu en tur­né i USA

Når du læ­ser det­te, er Vol­be­at dam­pet af til end­nu en tur­né i USA og Ca­na­da.

Mi­cha­el Poul­sen har ind­til vi­de­re skre­vet syv san­ge til det sjet­te Vol­be­at al­bum, som skal ud­kom­me til næ­ste år. San­ge, hvor han med si­ne eg­ne ord har tænkt ’ det hér bli­ver fand­me fedt’, in­den han er gå­et i seng om af­te­nen.

Før­ste april fyld­te han 40 år, og han er ik­ke sen til at ud­bry­de et run­gen­de ’ JA!’, da jeg spør­ger, om han fø­ler han nu er det bed­ste sted, han kun­ne væ­re i sit liv.

» Ja, det vil jeg si­ge. Jeg har al­drig haft det bed­re. Med det rig­ti­ge sted at bo, en dej­lig pi­ge og et band, som al­drig har væ­ret bed­re sam­men, end vi er nu. Go­de ven­ner... og en god hund, « gri­ner han, da om­tal­te hund – Oli­ver kal­det – li­ge kig­ger for­bi ved so­fa­bor­det i Næst­ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.