’’

BT - - R - Mi­cha­el Poul­sen, Vol­be­at

Folk spør­ger i fuld al­vor, hvad fan­den jeg la­ver i Næst­ved, og når jeg så si­ger ’ ja­men, hér bor jeg jo, og det ER alt­så mig, I har set op­pe i Bil­ka’, for­står de det ik­ke rig­tig

per­son­ligt. Si­den gen­nem­brud­det for al­vor tog fart med ban­dets tred­je al­bum ’ Gu­i­tar Gangsters & Ca­di­l­lac Blood’ for syv år si­den, har Vol­be­at tur­ne­ret og i det he­le ta­get ar­bej­det så in­ten­sivt, at det sjæl­dent er ble­vet til over et par ugers spora­di­ske op­hold i hjem­lan­det.

Da vi ta­ler sam­men, har Mi­cha­el imid­ler­tid væ­ret hjem­me i Dan­mark i fem må­ne­der.

Le­ver på lan­de­vej­en

» Jeg har det ær­ligt talt så­dan, at jeg sim­pelt­hen ik­ke kan hu­ske, hvor­når jeg sidst har væ­ret hjem­me så læn­ge. En gang imel­lem tæn­ker man sgu, hvor­dan fik vi no­gen­sin­de la­vet de pla­der? Nu har vi la­vet fem, og de sid­ste tre er stort set skre­vet ’ on the ro­ad’, og så har man li­ge væ­ret hjem­me og mel­lem­lan­de og kun­net bru­ge nog­le uger på at sæt­te nog­le brik-

» Men vi har sa­te­me og­så haft be­hov for at geno­p­la­de bat­te­ri­er­ne. Selv har jeg for­ladt Kø­ben­havn, og som du ser, er jeg flyt­tet på lan­det her ved Næst­ved. Jeg er så at si­ge søgt hjem ( Poul­sen er op­rin­de­ligt fra Ring­s­ted, red.), og det var den helt rig­ti­ge be­slut­ning – jeg har få­et en ro og en ba­lan­ce med mig selv, som er rig­tig dej­lig.

Mi­cha­el Poul­sen, som er en sel­ver­klæ­ret ’ bon­de­røv fra Ring­s­ted’, for­tæl­ler le­en­de om sit mø­de med Næst­ved og by­ens ind­byg­ge­re:

» Jeg har væ­ret hjem­me så læn­ge nu, at der er be­gyndt at gå ryg­ter om, at der går en falsk Mi­cha­el Poul­sen rundt op­pe i Bil­ka. Jeg blev stop­pet på ga­den og spurgt ’ ja­men, ER du ham fra Vol­be­at’, for vi har hørt, der går så­dan en falsk én rundt op­pe i Bil­ka’. «

Poul­sens nye by­s­børn er ge­ne­relt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.