Ven ven­der hjem

BT - - KULTUR -

3. Ri­han­na, Ka­nye & McC..

Four­fi ve­seconds

’ SOULWEEPER’

’ I ON­LY WAN­NA BE WITH YOU’

’ RA­DIO GIRL’

’ DE­VIL OR THE BLUE CAT’S SONG’ ’ GU­I­TAR GANGSTERS & CA­DI­L­LAC BLOOD’

’ MARY ANN’S PLA­CE’

( fra ’ The Strength/ The So­und/ The Songs’, Ma­scot 2005) For år til­ba­ge mød­te Mi­cha­el Poul­sen op på mit kon­tor med dem­over­sio­nen af den­ne hér. ’ Nå, hva’ sy­nes du?’ for­hør­te han sig i sa­gens na­tur. Jeg øn­ske­de ham til­lyk­ke med at ha­ve skre­vet en har­dro­ck­pen­dant til ét af mi­ne fa­vo­rit Ma­nic Stre­et Prea­chers num­re, nem­lig ’ A Design For Life’. Det blev den er­klæ­re­de Ma­ni­cs fan Poul­sen jo ik­ke just ked af at hø­re. Men den­ne er sta­dig én af man­dens fi ne­ste san­ge og til hver en tid en ban­ner­svin­gen­de hyl­dest til li­vet. ( fra ’ The Strength/ The So­und/ The Songs’, Ma­scot 2005) Det kræ­ver mod at gi­ve sig i kast med en cover­ver­sion af en iko­ni­se­ret klas­si­ker som ’ I On­ly Wan­na Be With You’, og da i sær­de­les­hed når man har at gø­re med en sang, som i for­vej­en fi ndes i tal­ri­ge cover­ver­sio­ner. Så godt gå­et af Vol­be­at at la­ve dén bed­ste ver­sion af den­ne pragt­ful­de sang, jeg no­gen­sin­de har hørt. Kom­bi­na­tio­nen af gu­i­tar­storm og et godt øre for me­lo­di har

nu al­drig ska­det no­gen.

( fra ’ Rock The Re­bel/ Me­tal The De­vil’, Ma­scot 2007) En sang, som om no­gen i Vol­be­ats ka­ta­log, be­vi­ser, at Mi­cha­el Poul­sen ken­der Mi­cha­el Poul­sen un­der en kon­cert i 2014. Fo­to: Linda Ka­strup si­ne vir­ke­mid­ler og kan si­ne klas­si­ke­re. Man fø­ler sig vit­ter­lig hen­sat til en ame­ri­kansk fl yder med ra­dio­en skru­et op. En­gang i uskyl­dens år, hvor blot en sang om drøm­mepi­gen med­før­te først fo­rel­skel­se og si­den heart­bre­ak. Me­lo­di­en med re­fe­ren­cer til bå­de 50er rock og Mo­town er kort og godt per­fekt. ( fra ’ Rock The Re­bel/ Me­tal The De­vil’, Ma­scot 2007) Et ra­sen­de heavy me­tal ridt ind i whi­sky tå­ger­ne. Helt de­r­ind hvor man – for sent – op­da­ger, at whi­sky ik­ke kan dri­ve dæ­mo­ner­ne ud af det mart­re­de sind – sna­re­re tvær­ti­mod. Den sang ta­ler til mig, og det er sik­kert ik­ke så godt. ’ De­vil Or The Blue Cat’s Song’ ER til gen­gæld god.

( fra ’ Gu­i­tar Gangsters & Ca­di­l­lac Blood’, Ma­scot 2008) Hav­de man ik­ke tænkt det for længst, så stod føl­gen­de i hvert fald skre­vet med me­ter­høj fl am­meskrift for mit in­dre blik, før­ste gang jeg hør­te ti­telnum­me­ret på Vol­be­ats tred­je al­bum: ’ VOL­BE­AT HAS AR­RI­VED!’ Gan­ske sim­pelt et for­ry­gen­de rock’n’roll num­mer, hvor man kan hø­re, at og­så ban­det selv godt ved, at nu – som i NU – er den der fand­me!

( fra ’ Gu­i­tar Gangsters & Ca­di­l­lac Blood’, Ma­scot 2008) Hvor­dan får man en i for­vej­en frem­ra­gen­de sang helt op at kys­se kanten af him­len? Man in­vi­te­rer i ét me­re end al­min­de­ligt in­spi­re­ret øje­blik Per­nil­le Ro­sen­da­hl med som gæ­ste­vo­ka­list. Kom­bi­na­tio­nen den go­de sang, Poul­sens vo­ka­lat­ta­ck og Ro­sen­da­hls æte­ri­ske al­fe­vo­kal er ui­mod­ståe­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.