Gud­fa­de­ren

Al Pa­ci­no brød tid­ligt i sin kar­ri­e­re igen­nem med en af fi lm­hi­sto­ri­ens mest iko­ni­ske rol­ler

BT - - NAVNE - Kri­sti­an Lind­berg Krl@ ber­ling­s­ke. dk To­ny Mon­ta­na i ’ Scar­face’ ( 1983). Løs­nin­ger fra i går:

75 ÅR I MOR­GEN

Den ame­ri­kan­ske in­struk­tør Fran­cis Ford Cop­po­la hav­de en gyl­den hånd i be­gyn­del­sen af 1970er­ne, og eft er man­ges me­ning nå­e­de hans fi lm­kunst et høj­de­punkt med den an­den ’ God­fat­her’- fi lm ( 1974).

Alt klap­per gan­ske en­kelt i det­te epi­ske po­rtræt af en ita­li­ensk- ame­ri­kansk gangster­fa­mi­lie. Ti­tel­rol­le­lin­de­ha­ve­ren Al Pa­ci­no, der i mor­gen fyl­der 75 år, er en sku­e­spil­ler, der kan for­tæl­le sto­re hi­sto­ri­er med gan­ske små vir­ke­mid­ler.

Da han i fi lmens før­ste sce­ne sid­der i mø­de med en kor­rupt se­na­tor fra Ne­va­da, der vil ha­ve en enorm be­stik­kel­ses­sum til gen­gæld for en ka­si­no- li­cens, er Pa­ci­no ud­tryks­løs un­der se­na­to­rens sva­da af ækel­he­der om ita­li­e­ne­re - li­ge ind­til se­na­to­ren si­ger no­get grimt om Gud­fa­de­rens egen fa­mi­lie. Da glim­ter det il­de­vars­len­de i Al Pacinos øj­ne, gan­ske kortva­rigt, men ri­ge­ligt til, at man øje­blik­ke­lig for­står, at se­na­to­ren li­ge der be­seg­le­de sin egen skæb­ne.

Sto­re arm­be­væ­gel­ser

Omvendt er det svært at se bort fra, at Al Pa­ci­no og­så har gjort sig skyl­dig i at bru­ge sto­re arm­be­væ­gel­ser til at for­tæl­le hi­sto­ri­er, der ik­ke er syn­der­ligt in­ter­es­san­te. Film som ’ Djæ­vel­ens ad­vo­kat’ ( 1997), hvor Pa­ci­no spil­ler sel­ve­ste Sa­tan, er et af fl ere skræm­men­de ek­semp­ler fra kar­ri­e­ren, hvor sku­e­spil­le­ren sy­nes at rå­be hø­je­re og hø­je­re med rin­ge­re og rin­ge­re eff ekt.

Al­fredo Ja­mes ’ Al’ Pa­ci­no blev født den 25. april 1940 i East Har­lem i New York. Hans ung­dom var præ­get af for­æl­dre­nes skils­mis­se og hans egen småkri­mi­na­li­tet, men et ven­de­punkt blev op­ta­gel­sen på Lee Stras­bergs sku­e­spil­ler­ud­dan­nel­se.

Eft er­føl­gen­de rol­ler bleg­ne­de

Eft er fl ere ro­ste te­a­ter­rol­ler fi k Pa­ci­no et gen­nem­brud i fi lmen ’ Pa­nik i nå­le­par­ken’ fra 1971, der im­po­ne­re­de in­struk­tø­ren Fran­cis Ford Cop­po­la så me­get, at han ca­ste­de sku­e­spil­le­ren som Mi­cha­el Cor­leo­ne i ’ The God­fat­her’ fra 1972, for­an etab­le­re­de sku­e­spil­le­re som Ro­bert Red­ford, Ja­ck Ni­chol­son og War­ren Be­at­ty - al­le nav­ne, der i dag vir­ker ab­sur­de at ind­tæn­ke i rol­len.

Få rol­ler har skaff et en sku­e­spil­ler så stort et gen­nem­brud, og den etab­le­re­de Al Pa­ci­no som et af sin ge­ne­ra­tions vig­tig­ste nav­ne ved si­den af Ro­bert De Niro. Al­le eft er­føl­gen­de rol­ler kom nød­ven­dig­vis til at bleg­ne, men Al Pa­ci­no fi k vist sit re­gi­ster i ge­dig­ne fi lm som ’ En skæv ef­ter­mid­dag’ ( 1975) og narko­strø­mer­dra­ma­et ’ Ser­pi­co’ ( 1973).

En­de­lig en Oscar

Størst kon­tro­vers vak­te to fi lm fra 1980er­ne, nem­lig Wil­li­am Fri­ed­kins ’ Cru­i­sing’ i 1980, der hand­ler om en se­ri­e­mor­der, der ter­r­o­ri­se­rer et bøs­se­mil­jø i New York, og Bri­an de Palmas ’ Scar­face’ ( 1983), der skil­drer en cu­bansk narko­gangsters op­stig­ning og fald. Den rå vold i ’ Scar­face’ om­fat­ter blandt an­det en hen­ret­tel­se med mo­tor­sav, og fi lmen blev hur­tigt til­delt en le­ve­dyg­tig kult­sta­tus.

Et ge­di­gent fl op med ’ Vi vandt Ame­ri­ka’ ( 1985) sat­te næ­sten Al Pacinos fi lm­kar­ri­e­re i stå, og han kom først helt på be­ne­ne igen i 1992, da han omsi­der kun­ne mod­ta­ge en Oscar for sin ho­ved­rol­le i ’ En duft af kvin­de’, hvo­ri han po­rtræt­te­re­de den blin­de, pen­sio­ne­re­de mi­li­tær­løjt­nant Frank Sla­de. Gangster­fi l- me­ne ’ Fan­get af for­ti­den’ ( 1993), ’ He­at’ ( 1995) og ’ Don­nie Bra­sco’ ( 1997) er al­le fi ne fi lm, hvor Pa­ci­no spil­le­de rol­ler først på den ene, så den an­den si­de af loven. De var al­le bed­re end Fran­cis Ford Cop­po­las for­søg i 1990 på at genop­li­ve sit livs stør­ste suc­ces med ’ The God­fat­her, Part III’, der ik­ke nå­e­de ud over at bli­ve an­det end én lang, ubrudt re­fe­ren­ce til de tid­li­ge­re klas­si­ke­re. Al Pa­ci­no er dog selv så god som no­gen­sin­de i rol­len som den al­dren­de Don.

Si­den har Al Pa­ci­no ik­ke haft de helt sto­re op­mærk­som­heds­ska­ben­de rol­ler på fi lm, hvil­ket blandt an­det har lev­net ham tid til at ple­je sin pas­sion for Sha­kespea­re på te­a­tret. Det kan dog ik­ke ude­luk­kes, at han trods sin al­der har end­nu nog­le esser i ær­met, hvil­ket han i 2013 be­vi­ste i HBO- fi lmen ’ Phil Spector’, hvor Al Pa­ci­no blev ud­sty­ret med den be­ryg­te­de pla­de­pro­du­cers ba­de­bolds­sto­re af­rof­ri­sy­re.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.