Håb og kamp­vil­je ******

BT - - TV - DRA­MA 18: 55 11: 40 13: 25 09: 10 22: 30 15: 00 17: 15 07: 25 21: 00 00: 20- 05: 00

Mars­hall Uni­ver­si­ty lig­ger i Hun­ting­ton, Vest Vir­gi­nia, et lil­le sam­fund, hvor ame­ri­kansk col­le­ge- fod­bold er en livsstil. I novem­ber 1970 bli­ver Hun­ting­ton imid­ler­tid ramt af en ka­ta­stro­fe, da Mars­halls fod­bold­hold om­bord på et fl y er på vej hjem fra en kamp i North Ca­ro­li­na. Som føl­ge af dår­li­ge vej­r­for­hold ram­met fl yet en bjergsi­de, og 75 spil­le­re og med­lem­mer af uni­ver­si­te­tets at­le­tiks­tab om­kom­mer. Flyka­ta­stro­fen er et brutalt slag mod he­le Hun­ting­ton. Sko­lens le­del­se be­slut­ter ef­ter mo­den over­vej­sel­se at re­k­rut­te­re træ­ne­ren Ja­ck Len- gy­el fra et col­le­ge i Ohio, og Len­gy­el bli­ver nu sat i spid­sen for den over­væl­den­de op­ga­ve at genop­byg­ge Mars­halls fod­bold­pro­gram helt fra grun­den. Len­gy­el bli­ver as­si­ste­ret af træ­ne­ren Red Daw­son, der li­ge net­op und­gik at kom­me om­bord på ulyk­kes­fl yet, og som der- for er en af de få over­le­ven­de fra sko­lens at­le­tiks­tab. Snart ind­ser Len­gy­el og Daw­son, at de­res op­ga­ve ik­ke ba­re er at få sendt et nyt fod­bold­hold

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: på ba­nen, men sam­ti­dig at hjæl­pe uni­ver­si­te­tet og by­en med at he­le sår­e­ne eft er tra­ge­di­en. ( 6’ eren)

( T) Ven­ge­an­ce Val­ley. Ame­ri­kansk western fra 1951. ( T) Show Bo­at. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) Vi vandt ve­sten. Ame­ri­kansk western fra 1962. ( T) Pre­sen­ting Lily Mars. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1943. ( T) Julie. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1956. ( T) Ja­get af spio­ner. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1963. ( T) Ca­sablan­ca. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1942.

( T) Hu­mo­re­sque. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946. ( T) Po­int Blank. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1967. ( T) Po­st­bu­det rin­ger al­tid to gan­ge. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1946. Nat- tv.

Træ­ne­ren Ja­ck Len­gy­el ( Mat­t­hew McCo­naug­hey) bli­ver hy­ret til at byg­ge et fod­bold­hold op fra bun­den, da Mars­hall Uni­ver­si­ty mi­ster sit hold i en fl yu­lyk­ke.

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.