DEN LIL­LE HAVFRUE UDEN HO­VED

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 51 år si­den 1964:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du har op­byg­get en me­get stor lyst til at få sat en nød­ven­dig di­a­log i gang med en per­son om­kring dig. Det vil ren­se luft en. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du mær­ker en stær­ke­re hand­le­kraft , end du læn­ge har haft . Må­ske især til at fo­re­ta­ge nye og an­der­le­des hand­lin­ger. Du er god til at si­ge fra. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du har man­ge go­de egen­ska­ber i for­bin­del­se med det so­ci­a­le liv. I dag får du brug for dem me­re end sæd­van­ligt, og det får du ros for. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er i dit føl­som­me hjør­ne, hvil­ket vil gav­ne de men­ne­sker, du er om­kring i dag. Du mø­der men­ne­sker, som har brug for din em­pa­ti­ske ind­føling. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur sen­der ud­for­dren­de ener­gi­er til dit tegn, og det på­vir­ker dig i for­hold til kor­re­spon­dan­ce med an­dre. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er stær­ke­re, end du tror. Di­ne om­gi­vel­ser vil ger­ne væ­re i nær­he­den af dig. Men hvad er det egent­lig, du selv har mest brug for? Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er god grund til at væ­re op­ti­mi­stisk og til at tro på din nye frem­tid. Det er nu, du skal ha­ve til­lid, bå­de til dig selv og di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Uan­set hvad du skal, så vil det sæt­te ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser, in­tu­i­tion og ik­ke mindst sår­bar­hed. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

134). ( Svær 75). ( Mid­del 27). ( Nem

Skul­p­tu­ren Den Lil­le Havfrue ved Lan­ge­li­nie i Kø­ben­havn mi­ster i lø­bet af nat­ten sit ho­ved. Det var sa­vet af, og hver­ken ho­ve­d­et el­ler ger­nings­mæn­de­ne til hær­vær­ket blev fun­det.

Fo­to: Bjar­ne Lüt­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.