Nyt tal­ks­how

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PRE­MI­E­RE

Bør­ne­ne ken­der al­le­re­de So­fie Lin­de fra DR- hit som ’ Som­merSum­marum’ og ’ Ra­masjang Li­ve’. Og nu er det he­le fa­mi­li­ens tur.

I sit nye tal­ks­how ’ So­fie Lin­de Show’, der har pre­mi­e­re lør­dag af­ten, fo­ku­se­rer So­fie nem­lig på bå­de børn og for- æl­dre. Og pa­ra­doksalt nok op­for­drer DR Ul­tras nye vært og­så til, at man en gang imel­lem sluk­ker for ’ tos­sen’ og hyg­ger sig med hin­an­den.

» Der fin­des rig­tig man­ge skær­me hjem­me hos bør­ne­fa­mi­li­er­ne. Vi hå­ber na­tur­lig­vis, at ’ So­fie Lin­de Show’ er på én af de skær­me en gang imel­lem – men nog­le gan­ge skal man hu­ske at kig­ge op fra dem og fin­de ud af, hvor­dan far, mor el­ler barn har det. På den må­de kan vi må­ske mind­ske af­stan­den mel- et an­det per­spek­tiv end de­res eget - for at de, når showet er slut, har få­et en stør­re for­stå­el­se for hin­an­den.

Men selv­om mis­sio­nen må­ske er al­vor­lig nok, vil showet væ­re alt an­det end ke­de­ligt. Så­le­des bli­ver ’ So­fie Lin­de Show’ fyldt med mu­sik, hu­mor og skæv un­der­hold­ning. DR UL­TRA LØR­DAG 20.00 ’ SO­FIE LIN­DE SHOW’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.