Et brud på hånd­bol­dens ’ om­er­ta’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

TEAM TVIS HOLSTE­BRO- TRÆ­NE­REN Klavs Bruun Jør­gen­sen trå­d­te ved si­den af, da han ons­dag aft en kald­te Skjern- spil­le­ren Da­ni­el Svens­son for ’ bøs­se­røv’. Lad os be­gyn­de med at slå det fast med en hel pak­ke søm.

Som træ­ner skal Klavs Bruun væ­re et vok­sent men­ne­ske, der – selv i kam­pens he­de – ev­ner at hol­de ho­ve­d­et til­stræk­ke­ligt koldt, så han und­går at fal­de ned på det ni­veau.

Sa­gen har truk­ket sto­re over­skrift er, og det er en na­tur­lig kon­se­kvens af Klavs Bruuns ord­valg. Der væk­kes al­tid sto­re fø­lel­ser, når et skældsord re­la­te­rer sig til seksu­a­li­tet el­ler ra­ce, og der­for gi­ver det god me­ning, at Klavs Bruun Jør­gen­sen for­ban­der sig selv for, at han ik­ke valg­te en an­den glo­se.

Men sagt er sagt, og selv om tem­pe­ra­men­tet slog gni­ster, for­di Da­ni­el Svens­son i Klavs Bruuns op­tik for­lod ba­nen med et smil på læ­ber­ne, eft er han hav­de få­et di­rek­te rødt kort for en svinsk ta­ck­ling, skal man kun­ne for­ven­te en stør­re kold­blo­dig­hed fra en pro­fi - le­ret mand som Klavs Bruun, der til som­mer til­træ­der som dansk da­meland­stræ­ner. MEN VI SKAL og­så li­ge smi­de en is­po­se på bå­de re­to­rik­ken og for­ar­gel­sen her.

En­hver, der har be­skæft iget sig med hånd­bold på et no­gen­lun­de højt ni­veau, ved, at ver­ba­le til­svi­nin­ger er en del af ga­met. Jeg si­ger ik­ke, at man så ba­re ge­ne­relt skal ac­cep­te­re en ka­val­ka­de af per­fi di­te­ter, men jeg kon­sta­te­rer, at Klavs Bruuns ud­brud ons­dag af­ten på in­gen må­de er et en­kelt­stå­en­de til­fæl­de, der over­skri­der al­le græn­ser i hånd­bol­dens ver­den. Slet ik­ke.

Fak­tisk fø­ler jeg mig over­be­vist om, at Klavs Bruun og Da­ni­el Svens­son beg­ge har væ­ret in­vol­ve­ret i ver­bal in­fi ght, der var me­re græn­se­over­skri­den­de og per­son­lig end det, der ske­te ons­dag aft en, da Klavs Bruun eft er eget ud­sagn kom til at gri­be ud eft er et dumt ord i en op­hid­set si­tu­a­tion. ET AN­DET IN­TER­ES­SANT per­spek­tiv i den­ne sag er, at den kun er op­stå­et, for­di Da­ni­el Svens­son gan­ske op­sigtsvæk­ken­de har brudt det, man kan kal­de hånd­bol­dens om­er­ta. Tavs­he­dens lov. En slags uskre­ven re­gel om at hånd­bold­spil­ler­ne – som så man­ge an­dre idræts­u­dø­ve­re i di­ver­se slags holdsport i øv­rigt – hol­der tæt med, hvad der bli­ver råbt in­de på ba­nen.

Man går hårdt til hin­an­den bå­de fy­sisk og ver­balt un­der­vejs, men når kam­pen bli­ver fl øjtet af, gi­ver man hånd og si­ger tak for kam­pen. Og så er det – me­ste – glemt.

Men jeg fø­ler mig ret sik­ker på, at li­ge præ­cis den­ne epi­so­de ik­ke bli­ver glemt mel­lem Klavs Bruun Jør­gen­sen og Da­ni­el Svens­son. For Svens­son har med si­ne ud­ta­lel­ser om episo­den til TV2s rul­len­de ka­me­ra­er brudt et prin­cip, som Klavs Bruun næp­pe kan til­gi­ve ham. Og fak­tisk er vir­ke­lig­he­den iføl­ge de kil­der, jeg har talt med, at Da­ni­el Svens­sons åben­mun­de­de fa­con væk­ker mindst li­ge så stor har­me in­ter­nt i hånd­bold­mil­jø­et, som Klavs Bruuns valg af skældsord gør det uden­for.

Ik­ke at det und­skyl­der Klavs Bruun. Det er hans egen skyld, at han er hav­net i den­ne si­tu­a­tion.

Og apro­pos ’ den­ne si­tu­a­tion’. Det er ble­vet dis­ku­te­ret fl ere ste­der i lø­bet af da­gen, om sa­gen skal ha­ve kon­se­kven­ser for Klavs Bruun Jør­gen­sen. Der­til er sva­ret et klok­ke­klart ’ nej’. Selv­føl­ge­lig skal den ik­ke det. Det vil­le væ­re en kæm­pe over­re­ak­tion. LI­GE NU KØ­RER for­lø­bet da og­så helt eft er bo­gen. Klavs Bruun får kri­tik, han und­skyl­der sin ud­ta­lel­se, og Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek, ta­ger af­stand fra ud­ta­lel­sen.

Og så har Klavs Bruun nok lært at tæn­ke sig om et kvart se­kund ek­stra, næ­ste gang han en­der i en si­tu­a­tion, hvor tem­pe­ra­men­tet ry­ger op i det rø­de felt.

Da­ni­el Svens­son brød hånd­boldspor­tens uskrev­ne reg­ler, da han valg­te at re­fe­re­re Klavs Bruun Jør­gen­sens upas­sen­de ukvem­sord mod ham til TV2 ons­dag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.