’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Klavs Bruun Jør­gen­sen

Selv­føl­ge­lig skal jeg ik­ke si­ge så­dan no­get. Jeg er dybt ulyk­ke­lig over, at jeg får det sagt. Jeg vil ærg­re mig, til den dag jeg dør, over at jeg ik­ke ba­re sag­de ’ din sto­re idi­ot’

» Selv­føl­ge­lig skal jeg ik­ke si­ge så­dan no­get. Jeg er dybt ulyk­ke­lig over, at jeg får det sagt. Jeg vil ærg­re mig, til den dag jeg dør, over at jeg ik­ke ba­re sag­de ’ din sto­re idi­ot’, « si­ger Klavs Bruun, før han gi­ver sin ver­sion af op­le­vel­sen.

» Jeg står og snak­ker med mi­ne spil­le­re, og så kan jeg se Da­ni­el Svens­son gri­ne på vej ud af ba­nen, ef­ter han har få­et rødt kort. Så rå­ber jeg: ’ Hvad fan­den gri­ner du af? Din bøs­se­røv’. Så jeg si­ger det som et skældsord. Men det er selv­føl­ge­lig slet ik­ke godt nok, og der er in­gen und­skyld­ning for det. Jeg kan kun be­kla­ge. Det kom­mer ik­ke til ske igen. «

» Jeg er jo ik­ke ked af, at jeg re­a­ge­rer vold­somt, for den ta­ck­ling var langt over stre­gen, men jeg er jo sinds­sygt ked af, at jeg ta­ber ka­sket­ten på den må­de og si­ger så­dan no­get, « fort­sæt­ter træ­ne­ren.

Dybt ulyk­ke­lig

Da­ni­el Svens­son si­ger i et in­ter­view til TV2 i går, at du må ta­ge dig lidt sam­men, det er ved at væ­re pin­ligt, så­dan som du op­fø­rer dig. Hvad lig­ger der i det?

» Jeg ved ik­ke, hvad det re­fe­re­rer til. Jeg har ik­ke haft no­gen lig­nen­de epi­so­de af den ka­rak­ter med an­dre spil­le­re. «

Der bli­ver råbt man­ge ting på en hånd­bold­ba­ne, men det er sjæl­dent, at der er no­gen, der går ud og for­tæl­ler om det ef­ter­føl­gen­de. Kom­mer det bag på dig, at Da­ni­el Svens­son går ud og si­ger det her?

» Der kan væ­re om­stæn­dig­he­der her, som er spe­ci­el­le, men det æn­drer ik­ke på, at jeg er dybt, dybt ulyk­ke­lig over, at jeg fik sagt det. Jeg var ik­ke sær­lig stolt, da jeg skul­le for­tæl­le mi­ne børn på ot­te og fem her til mor­gen, at jeg hav­de sagt no­get, som man slet, slet ik­ke må, « si­ger Klavs Bruun, der for­kla­rer, at han tal­te kort med Da­ni­el Svens­son ef­ter kam­pen ons­dag af­ten.

» Jeg snak­ke­de kort med ham bag­ef­ter. Egent­lig mest for at hø­re, hvad han hav­de gri­net af, men det fik jeg ik­ke no­get kon­kret svar på, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

For­står Wil­be­ks re­ak­tion

Ul­rik Wil­bek, der bli­ver din chef til som­mer, når du bli­ver da­melands- træ­ner, har væ­ret ude og ta­ge skarp af­stand fra di­ne ud­ta­lel­ser. Hvad er din re­ak­tion på det?

» Det er 100 pro­cent for­stå­e­ligt. Hvis jeg var hånd­bold­for­bun­det, hav­de jeg gjort det sam­me. Jeg rin­ge­de og­så selv til klub­ben ( Team Tvis Holste­bro, red.) og sag­de, at det vil­le væ­re pas­sen­de, hvis den tog af­stand fra det, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.