Kory­fæ­er rev­ser Da­ni­el Svens­son

Ni­ko­laj Ja­cob­sen kal­der det for ’ us­ma­ge­ligt’, at Da­ni­el Svens­son of­fent­ligt for­tal­te, hvad Klavs Bruun Jør­gen­sen råb­te. Det ra­ger ik­ke an­dre, ly­der det fra Kasper Hvidt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ’ OM­ER­TA’ Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ ber­ling­s­ke. dk

Ons­da­gens slut­spilskamp mel­lem Team Tvis Holste­bro og Skjern vil ik­ke bli­ve hu­sket for spil­let på ba­nen, men der­i­mod ef­ter­spil­let uden for ba­nen.

Skjerns Da­ni­el Svens­son fik un­der kam­pen rødt kort ef­ter en grim ta­ck­ling i ho­ve­d­et på Tvis- spil­le­ren Pe­ter Bal­ling. Team Tvis Holste­bros træ­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, så Da­ni­el Svens­son gå smi­len­de fra ba­nen, hvil­ket fik ham til at rå­be ’ bøs­se­røv’ ef­ter Svens­son.

Ni­ko­laj Ja­cob­sen, der til dag­lig står i spid­sen for bun­des­liga­klub­ben Rhe­in- Neck­ar Löven, sy­nes, at Klavs Bruuns ord­valg er ær­ger­ligt og ta­ger af­stand fra det. Men vær­re er det, at i, at Klavs Bruun ik­ke skul­le ha­ve sagt, som han gjor­de, men sam­ti­dig for­står han ik­ke, at Da­ni­el Svens­son nævn­te episo­den ef­ter kam­pen.

» Jeg kan ik­ke se, hvad det har med of­fent­lig­he­den at gø­re. Hvis jeg var ham, var jeg ef­ter kam­pen gå­et over og ta­get en snak med Klavs Bruun og spurgt ham, hvad han hav­de gang i. Den her sag er kun blæst op, for­di Da­ni­el Svens­son går ud og for­tæl­ler om det ef­ter kam­pen. Der var slet ik­ke no­gen i hal­len, så vidt jeg ved, der hør­te det, « si­ger Kasper Hvidt.

Hvidt og Ja­cob­sen er eni­ge om, at sa­gen er ble­vet stor, for­di skældsor­det er ’ bøs­se­røv’, og ik­ke et an­det me­re ’ nor­malt’ skælsord.

» Jeg er sik­ker på, at det bli­ver en sag, for­di han kal­der ham en ’ bøs­se­røv’. Det er jo et diskri­mi­ne­ren­de ord. Hav­de han nu ba­re sagt ’ dit sto­re fjols’, hvil­ket var det, jeg tror, han men­te, var episo­den al­drig ble­vet blæst op, « si­ger Ni­ko­laj Ja­cob­sen.

Ni­ko­laj Ja­cob­sen op­le­ve­de i sid­ste sæ­son som Aal­borg- træ­ner at bli­ve over­fu­set af Da­ni­el Svens­son og for­står der­for ik­ke, hvor­for han ’ pi­ver’ over at bli­ve kaldt et skældsord af Klavs Bruun Jør­gen­sen. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.