Svens­son: Jeg er ked af, at der bli­ver sat navn på or­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ORD­VALG Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Da­ni­el Svens­son, der blev kaldt ’ bøs­se­røv’, af Klavs Bruun Jør­gen­sen, for­kla­rer nu, at det ik­ke var skældsor­det, som fik ham til at re­a­ge­re og for­tæl­le om episo­den på di­rek­te tv.

Skjern- spil­le­ren for­tal­te uden om­s­vøb ons­dag af­ten om ud­brud­det fra Team Tvis Holste­bro- træ­ne­rens ud­brud ef­ter de to mand­ska­bers mø­de i her­rer­nes slut­spil.

Til TV2 Sport for­tal­te Svens­son, at den kom­men­de da­meland­stræ­ner hav­de kaldt ham en ’ bøs­se­røv’, da Da­ni­el Svens­son gik fra ba­nen ef­ter at ha­ve mod­ta­get et rødt kort. Men at han over­ho­ve­det nævn­te Klavs Bruuns ud­brud, skyld­tes, at han var sur over, at Tvis- træ­ne­ren slap med et gult kort for at rå­be skældsor­det hen over dom­mer­bor­det.

» Min ap­pel går på, at der bli­ver råbt ting hen over dom­mer­bor­det, som kun re­sul­te­rer i et gult kort. Det, sy­nes jeg, er for­ka­ste­ligt. Og så er jeg så­dan set li­geg­lad med, hvad der bli­ver råbt. Det er ik­ke ord­val­get, der går mig på, « for­kla­rer Da­ni­el Svens­son til BT og fort­sæt­ter:

Ba­re et skældsord

» Jeg var og­så op­hid­set i si­tu­a­tio­nen – li­ge­som Klavs var. For mig er det skældsord sik­kert ba­re no­get, der li­ge lig­ger i mun­den. Det er ba­re no­get, der fly­ver ud af Klavs, og han me­ner ik­ke no­get med det. Og når jeg ser til­ba­ge på det, er jeg ked af, at der bli­ver sat navn på or­det. «

På trods af sa­gen for­står Da­ni­el Svens­son i bund og grund godt, hvor­for Klavs Bruun Jør­gen­sen og re­sten af Team Tvis- spil­ler­ne var ra­sen­de på ham, da han for­lod ba­nen ef­ter sit rø­de kort.

» Jeg ved godt, at jeg har dum­met mig i si­tu­a­tio­nen, hvor jeg kom­mer for sent i en ta­ck­ling. Der er klart rødt kort, « for­tæl­ler Da­ni­el Svens­son om sin ta­ck­ling af Tvis’ Pe­ter Bal­ling.

Klavs Bruun Jør­gen­sen har ef­ter­føl­gen­de be­kla­get, at han kald­te Svens­son det på­gæl­den­de skældsord.

Da­ni­el Svens­son er ik­ke sur over, at Klavs Bruun Jør­gen­sen kald­te ham ’ bøs­se­røv’. Men han er sta­dig sur over, at ud­brud­det kun blev tak­se­ret til et gult kort. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.