’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­ko­laj Ja­cob­sen

Det bli­ver en sag, for­di han kal­der ham en ’ bøs­se­røv’. Det er jo et diskri­mi­ne­ren­de ord. Hav­de han nu ba­re sagt ’ dit sto­re fjols’, hvil­ket var det, jeg tror, han men­te, var episo­den al­drig ble­vet blæst op

Da­ni­el Svens­son ta­ler om episo­den of­fent­ligt ef­ter kam­pen.

» Jeg sy­nes, det er us­ma­ge­ligt af Da­ni­el Svens­son at stil­le sig op bag­ef­ter kam­pen og pi­ve over det. Der er ble­vet sagt vær­re ting end det her, « si­ger han og tæn­ker til­ba­ge på en epi­so­de med Da­ni­el Svens­son fra sid­ste år DM- se­mi­fi­na­le, hvor Ni­ko­laj Ja­cob­sen stod i spid­sen for Aal­borg Hånd­bold:

» Jeg kan hu­ske, at han stod og svi­ne­de mig til i Gi­gan­ti­um sid­ste år i DM- se­mi­fi­na­len. Jeg vil ik­ke re­fe­re­re, hvad der blev sagt, men det var ik­ke pæ­ne ord, der blev råbt fra hans si­de. Der­for for­står jeg hel­ler ik­ke, at han har et be­hov for at gå ud at an­gri­be Klavs Bruun på den må­de. «

Ra­ger ik­ke of­fent­lig­he­den

KIF Kol­ding Kø­ben­havn- må­l­mand Kasper Hvidt kal­der he­le sa­gen ’ en storm i et glas vand’. Han er helt enig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.