’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ul­rik Wil­bek

Jeg ved godt, at det blev sagt i kam­pens he­de, men det kan vi ba­re ik­ke ha­ve. Det er uac­cep­ta­belt, og Klavs må gi­ve en und­skyld­ning

» Det er selv­føl­ge­lig uac­cep­ta­belt. Det går ik­ke. Jeg ved godt, at det blev sagt i kam­pens he­de, men det kan vi ba­re ik­ke ha­ve. Det er uac­cep­ta­belt, og Klavs må gi­ve en und­skyld­ning, « si­ger Ul­rik Wil­bek til BT om sin tid­li­ge­re as­si­stent­træ­ner.

Luk­ker sa­gen

Sport­s­che­fen for­tæl­ler, at han har tænkt sig at ta­le et al­vorsord med den kom­men­de land­stræ­ner om episo­den.

» Selv­føl­ge­lig skal vi ha­ve en snak om det. Det er så­dan, at når han bli­ver an­sat i DHF, går den slags ik­ke. Det ved Klavs helt sik­kert og­så godt, og jeg er helt sik­ker på, at han for­try­der det i dag, « si­ger Ul­rik Wil­bek.

Han un­der­stre­ger dog, at Klavs Bruun Jør­gen­sen ik­ke skal fryg­te for sit job som land­stræ­ner.

» Det får ik­ke kon­se­kven­ser for hans job som land­stræ­ner, men det er uac­cep­ta­belt set med DHFs øj­ne. «

Selv om Ul­rik Wil­bek op­for­drer Klavs Bruun Jør­gen­sen til at kom­me med en und­skyld­ning, vil han ik­ke blan­de sig i, hvor­dan træ­ne­ren væl­ger at hånd­te­re sa­gen udadtil og i for­hold til Da­ni­el Svens­son.

» Jeg ved ik­ke, hvad der er sket ef­ter­føl­gen­de, så det har jeg in­gen hold­ning til. Men min hold­ning til det ( bru­gen af skældsor­det, red.) er, at det ik­ke er ac­cep­ta­belt, og at jeg ta­ger en snak med Klavs om det, og så luk­ker vi den der, « si­ger Wil­bek.

Helt luk­ket er sa­gen dog ik­ke, for DHFs di­sci­pli­nær­ud­valg vil nu un­der­sø­ge, om ud­brud­det skal straf­fes med bø­de el­ler ka­ran­tæ­ne, skri­ver tv2. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.