Fuglsangs Tour er red­det

Asta­na be­hol­der Wor­ldTour- li­cens

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KA­SAK­HISK KA­OS Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on ( UCI) med­del­te i går af­tes på sin hjem­mesi­de, at det ka­sak­hi­ske cy­kel­hold Asta­na får lov at be­hol­de sin Wor­ldTour- li­cens for 2015- sæ­so­nen. Der­med er det sik­kert, at Jakob Fuglsangs hold får mu­lig­he­den for at del­ta­ge i Tour de Fran­ce, hvor det gæl­der om at for­sva­re Vin­cen­zo Ni­ba­lis ti­tel.

UCI vil dog hol­de Asta­na un­der skarp ob­ser­va­tion, og hol­det skal fremad­ret­tet le­ve op til en ræk­ke krav, lød be­ske­den fra cy­ke­lu­ni­o­nen. Sker det ik­ke, vil uni­o­nen gen­op­ta­ge sa­gen, og så er det nok me­re tvivl­s­omt, om UCI igen for­bar­mer sig over de ly­se­blå.

Asta­na var sid­ste år in­vol­ve­ret i fem do­pings­a­ger. Blandt an­dre blev Va­len­tin og Maxim Igl­in­sky fra Wor­ldTour- hol­det te­stet po­si­ti­ve for EPO. Det er på bag­grund af do­pings­a­ger­ne, at UCI gen­nem læn­ge­re tid har over­ve­jet at fra­ta­ge cy­kel­hol­det sin Wor­ldTour- li­cens og de­gra­de­re det til kon­ti­nen­tal­ni­veau. På kon­ti­nen­tal­ni­veau­et har hol­de­ne ik­ke au­to­ma­tisk ad­gang til at kø­re med i de stør­ste løb som Tour de Fran­ce, Giro d’Ita­lia og Vu­el­ta a Es­paña, og en de­gra­de­ring vil­le ha­ve haft ka­ta­stro­fa­le føl­ger.

I de­cem­ber fik det ka­sak­hi­ske hold en mid­ler­tid­lig Wor­ldTour- li­cens. To må­ne­der se­ne­re op­for­dre­de UCI sin egen li­censkom­mis­sion til at fra­ta­ge hol­det li­cen­sen, men uni­o­nen of­fent­lig­gjor­de sent i af­tes den go­de nyhed for Fuglsang og co. ef­ter læn­ge­re tids spe­ku­la­tio­ner.

For­tid med do­ping

Jakob Fuglsang vars­le­de el­lers for en uge si­den med et sags­an­læg mod UCI. Hvis uni­o­nen hav­de gjort al­vor af sin trus­sel om at nap­pe li­cen­sen fra cy­kel­hol­det fra Ka­sak­h­stan, vil­le Fuglsang med eg­ne ord ’ mi­ste sit ar­bej­de’, og det vil­le væ­re nok til at få ham og re­sten af ryt­ter­ne til at pud­se ad­vo­ka­ter på præ­si­dent Bri­an Cook­son og re­sten af UCI- slæn­get.

Asta­nas

nu­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør, Ale­xan­der Vi­nokou­rov, har selv en for­tid med do­ping, da han i sin tid klik­ke­de i pedalerne for Asta­na. Un­der Tour de Fran­ce i 2007 blev han fan­get med lap­per­ne i bloddo­ping- po­sen, og sa­gen med­før­te si­den, at he­le Asta­na- hol­det ud­gik fra lø­bet før 16. eta­pe. Vi­nokou­rov fik året ef­ter fra­ta­get si­ne to eta­pe­sej­re i lø­bet.

Men do­pings­kan­da­ler­ne er alt­så fort­sat ind i ny­e­re tid - til stor fru­stra­tion for blandt an­dre Jakob Fuglsang.

» Jeg har nu en­gang skre­vet kon­trakt med Asta­na, og jeg ved, hvad jeg står for - jeg vil ik­ke ha­ve no­get med do­ping at gø­re - og så må vi hå­be på, at der er styr på det fra nu af, og at der ik­ke kom­mer fle­re til­fæl­de. El­ler at der ik­ke er fle­re på hol­det, der for­sø­ger at sny­de sy­ste­met, « sag­de dan­ske­ren i ok­to­ber til DR Spor­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.