Be­kym­ring på Sydsi­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKUF­FE­DE FANS Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Fo­to: Nils Meilvang

En­de­tri­bu­nen Sydsi­den på Brønd­by Sta­dion er kendt som lan­dets vel nok mest me­dri­ven­de ’ ter­ras­se’, men en af de to­ne­an­gi­ven­de fan- frak­tio­ner, Alp­ha, er træt­te af sam­ar­bej­det med det of­fi ci­el­le Brønd­by IF. El­ler man­gel på sam­me. Alp­ha me­ner, at syv års sam­ar­bej­de nu ser et lav­punkt. Det for­kla­rer frak­tio­nen i et åbent brev.

Som sty­ren­de, or­ga­ni­se­ret fan­grup­pe har vi ta­get et an­svar over for al­le i klub­ben om at bi­dra­ge til at ned­brin­ge epi­so­der, som er po­ten­ti­elt ska­den­de – et sted vi på utal­li­ge punk­ter er kom­met klub­ben i mø­de. De ak­ti­ve fan­grup­per har op­for­dret til at stop­pe - og har næ­sten di­rek­te ud­ryd­det - kast af py­ro­tek­nik, vold på tri­bu­nen, hær­værk, ka­nonslag og kast af gen­stan­de. Det­te kan og­så ses di­rek­te ved en mar­kant ned­trap­ning af bru­gen af py­ro­tek­nik i den­ne sæ­son. Mar­cher til der­by fo­re­går nu om da­ge i ro og mag og i tæt sam­ar­bej­de med po­li­ti­et, til al­les glæ­de. Uro­lig­he­der og hær­værk er nær­mest ik­ke- ek­si­ste­ren­de til Brønd­by IFs kam­pe. «

Bø­de­regn

Brønd­by IF er i den­ne sæ­son ramt af bø­der af­sendt af DBU eft er epi­so­der med blandt an­det fyr­vær­ke­ri og har se­ne­st skru­et på for bø­de- ni­veau­et til 5.000 kro­ner for kast af py­ro­tek­nik.

» Det se­ne­ste hal­ve år har Brønd­by IF be­væ­get sig ned ad en far­lig sti, som har budt på mu­li­ge luk­nin­ger af ude­ba­ne­af­snit, en ac­cept af away­kort og kri­mi­na­li­se­ring af eg­ne fans, og se­ne­st et sta­dionreg­le­ment, der bl. a. by­der på cen­sur af ban­ne­re og tøj. Det­te pa­ra­doksalt nok i en tid, hvor vi al­drig har gå­et klub­ben så me­get i mø­de på en ræk­ke cen­tra­le punk­ter, og det­te i en tid, hvor al­le tal fra bå­de klub og po­li­ti vi­ser, at der al­drig har væ­ret så lidt bal­la­de og så få ne­ga­ti­ve epi­so­der, som der i skri­ven­de stund er i for­bin­del­se med fod­bold. «

Oven­stå­en­de til­tag har én fæl­lesnæv­ner: De er de­struk­ti­ve og ned­bry­den­de, og de ud­vi­ser en høj grad af mi­stil­lid over for de fans, man el­lers udadtil i pres­sen gør et stort num­mer ud af at for­tæl­le er fan­ta­sti­ske, « skri­ver Alp­ha.

Brønd­bys kom­mu­ni­ka­tions­chef Mikkel David­sen si­ger:

» Vi har set ud­mel­din­gen og ta­ger den vi­de­re di­a­log med Alp­ha. Der­u­d­over har vi in­gen kom­men­ta­rer « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.