Højb­jerg vil bli­ve i Augs­burg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg be­fi nder sig godt i Augs­burg. Han kom til klub­ben i ja­nu­ar på et le­je­op­hold fra Bay­ern Mün­chen, og står det til ham, så skal det­te ik­ke nød­ven­dig­vis op­hø­re til som­mer, som det el­lers var pla­nen i før­ste om­gang. Den dan­ske midt­ba­ne­spil­ler valg­te i ja­nu­ar at skift e en bæn­ke­plads på Eu­ro­pas må­ske bed­ste klubhold, Bay­ern Mün­chen, ud med lil­le­put­ten FC Augs­burg. Med rol­len som le­jes­vend i Augs­burg har han skift et spora­di­ske ind­hop ud med fast spil­le­tid hos en af de stør­ste po­si­ti­ve over­ra­skel­ser i det­te års Bun­des­liga.

Det har og­så væ­ret en stor per­son­lig suc­ces for 19- åri­ge Højb­jerg, som er ble­vet skam­rost af bå­de træ­ne­ren og de ty­ske me­di­er. Midt­ba­ne­spil­le­ren er kon­trakt­ligt bun­det til Bay­ern Mün­chen frem til 2018, men med den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion in men­te vil han ik­ke af­vi­se, at han og­så tør­ner ud for FC Augs­burg ved den nye sæ­sons be­gyn­del­se.

» Jeg fø­ler mig godt til­pas i Augs­burg, men min kon­trakt ud­lø­ber 31. maj. Hel­dig­vis er jeg i den si­tu­a­tion, at jeg ik­ke står og skal ud og fi nde en ny ar­bejds­gi­ver, « si­ger Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg til DR Spor­ten.

Fak­tisk la­der dan­ske­ren til at af­fi nde sig gan­ske godt med frem­tids­ud­sig­ter­ne.

» Jeg har lært ut­ro­ligt me­get her, og jeg vil ik­ke væ­re ut­ryg ved at ta­ge et halvt el­ler et helt år me­re her i Augs­burg. Jeg vil nu hel­ler ik­ke væ­re ut­ryg ved at ta­ge til­ba­ge til Bay­ern Mün­chen, « fort­sæt­ter Højb­jerg.

Frem til kon­trak­t­ud­lø­bet 31. maj har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg fem run­der i Bun­des­liga­en med sin nu­væ­ren­de klub FC Augs­burg, der lig­ger num­mer seks i den ty­ske liga. Klub­ben har præ­ste­ret over for­vent­ning i in­de­væ­ren­de sæ­so­nen og lig­ger li­ge nu til at kom­me i Eu­ro­pa Le­ague i næ­ste sæ­son. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.