El­man­der for­stå

Brønd­bys hjemvend­te sven­ske an­gri­ber, Jo­han El­man­der, er­ken­der, at må­le­ne mang­ler med kun én scor­ing i 16 Su­per­liga­kam­pe i den­ne sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MÅLKRISE Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

Ét mål i 16 Su­per­liga- kam­pe. Sta­ti­stik­ken til­hø­rer Brønd­bys an­grebs­pro­fil Jo­han El­man­der og er år­sa­gen til, at BT be­sø­ger sven­ske­ren i Brønd­by ef­ter et over­stå­et træ­nings­pas, der står på den ene af­slut­ning ef­ter den an­den.

Kri­tik­ken ude­fra er ik­ke til at ta­ge fejl af, men hvad me­ner ho­ved­per­so­nen selv om al snak­ken?

» Jeg for­står dis­kus­sio­nen om, at jeg ik­ke scorer mål, for det skal man gø­re. Det er no­get, jeg træ­ner tit, og jeg for­sø­ger vir­ke­lig. Som i dag ( i går, red.), hvor jeg kø­rer me­get med af­slut­nin­ger. Men jeg ta­ger klart kri­tik­ken til mig. « lan­ce i spil­let. Men omvendt sy­nes jeg, jeg har gjort det, Thomas Frank vil ha­ve, nem­lig at ar­bej­de hårdt og læg­ge op til man­ge an­dre, « si­ger den 33- åri­ge sven­sker og til­fø­jer:

» Nu er vi hel­di­ge at ha­ve få­et en ny ba­ne, men før det spil­le­de vi med man­ge lan­ge bol­de, hvor jeg skul­le væ­re den, der mød­te dem. Når man skal det, så kom­mer man ik­ke til så man­ge af­slut­nin­ger. Jeg ar­bej­der for hol­det i de kam­pe, og jeg ac­cep­te­rer rol­len som figh­ter. Hav­de vi haft en bed­re ba­ne, kun­ne det væ­re, jeg hav­de spil­let an­der­le­des. «

Nu er ba­nen her så. Hvad så hvis det al­li­ge­vel ik­ke går de næ­ste hjem­me­ba­ne­kam­pe?

» Man kan ik­ke ta­le om frem­ti­den på den må­de. Spil­ler jeg på søn­dag og scorer to mål, så er det jo det. Men det spil­ler in­gen rol­le, ba­re vi vin­der. «

Ik­ke på­vir­ket af kri­tik­ken

Så kri­tik­ken ude­fra er ik­ke no­get, der på­vir­ker dig?

» Nej, jeg føl­ger ik­ke så me­get med i det. Men selv­føl­ge­lig er det ik­ke så sjovt, når fan­se­ne ik­ke er helt til­fred­se. «

Og hvad med di­ne eg­ne for­vent­nin­ger, på­vir­ker de dig?

» Jeg ta­ger et stort an­svar på ba­nen, og jeg er kom­met i gang og har gjort det, jeg skal, nem­lig at åb­ne spil­let for de an­dre. Men det man kan kri­ti­se­re mig for, er de mang­len­de mål, og det for­står jeg godt. For ek­sem­pel var jeg ut­ro­ligt skuf­fet over min egen og hol­dets præ­sta­tion i den se­ne­ste kamp ( 0- 1- ne­der­la­get hjem­me til Ho­bro, red.). Det, der ir­ri­te­rer mig, er, hvis jeg ik­ke får nok ud af mi­ne chan­cer, og jeg ik­ke fø­ler, jeg kom­mer til nok chan­cer. Men jeg har al­drig væ­ret en, der har byg­get så man­ge for­vent­nin­ger op til mig selv. «

For­vent­nin­ger var der el­lers nok af, da sven­ske­ren re­tur­ne­re­de til den klub, hvor han bril­le­re­de med 22 mål i 58 kam­pe fra 2004 til 2006.

Er du en an­den spil­ler end se­ne­st, du var her?

» Det er jeg ab­so­lut. Det har da og­så væ­ret nyt at kom­me ind i det her, men så­dan er det. Jeg skal fort­sæt­te med at ar­bej­de så hårdt som mu­ligt. «

1.- 3. run­de:

4. run­de:

5. run­de:

6. run­de:

7. run­de:

8. run­de:

9. run­de:

10. run­de:

11. run­de:

Jo­han El­man­der ( th.), har haft svært ved at fin­de vej til net­ma­sker­ne i den­ne sæ­son. Fo­to: Claus Fi­sker

Ude af trup­pen pga. per­son­li­ge om­stæn­dig­he­der.

Får 21 mi­nut­ter som ind­skif­ter mod OB.

Får 25 mi­nut­ter som ind­skif­ter mod Søn­derjy­ske. Får de­but i star­top­stil­lin­gen ude mod FCN og skif­tes ud ef­ter 79 mi­nut­ter. Scorer her sit før­ste og hidtil ene­ste mål i 3- 0- sej­ren.

85 mi­nut­ter mod Ran­ders.

Ude af trup­pen mod FCK med hjer­ne­rystel­se.

60 mi­nut­ter mod Es­b­jerg.

75 mi­nut­ter mod AaB.

Fuld tid mod FC Vestsjæl­land. Læg­ger op til et mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.