’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han El­man­der

Jeg ta­ger et stort an­svar på ba­nen, og jeg er kom­met i gang og har gjort det, jeg skal, nem­lig at åb­ne spil­let for de an­dre. Men det man kan kri­ti­se­re mig for, er de mang­len­de mål, og det for­står jeg godt

Så du er enig i kri­tik­ken? » Ja, ab­so­lut. En an­gri­ber skal sco­re mål, og gør man ik­ke det, får man kri­tik. For­hå­bent­lig kom­mer der et mål på søn­dag, el­ler og­så kom­mer det næ­ste gang. Det vig­tig­ste for mig er, at man vin­der kam­pe­ne, så er det li­ge­gyl­digt, hvem der scorer. «

Hvad tæn­ker du selv om den snak om, at en stor pro­fil som dig ik­ke præ­ste­rer?

» Al­le ved, at jeg fik en dår­lig start, på grund af det der ske­te ( da min far dø­de, red.). Men ef­ter op­star­ten i år er det gå­et bed­re og bed­re. Så kom der et uhel­digt rødt kort imod Midtjyl­land, så det er gå­et me­get op og ned, så jeg ik­ke har kun­net få en ba-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.