Thomas Frank tror fort­sat på El­man­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TIL­TRO Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

Brønd­by- træ­ner Thomas Frank har sta­dig stor til­lid til Jo­han El­man­der, selv om han gør det klart, at må­le­ne selv­føl­ge­lig mang­ler. Omvendt me­ner træ­ne­ren, at den sven­ske an­grebs­pro­fi l har man­ge an­dre facet­ter at til­by­de på ba­nen.

» Han har ik­ke le­ve­ret det an­tal mål, som vi hå­ber på. Vi ved godt, at El­man­der ik­ke er en top­sco­rer for­stå­et på den må­de, at han scorer 15- 20 mål. Men vi tro­e­de og for­ven­te­de, at det vil­le væ­re me­re end ét mål. Det tror jeg sta­dig på, at der er. Vi skal hu­ske på, at fod­bol­den ik­ke har så stor en hukom­mel­se. Der er en grund til den sta­ti­stik. Man kan si­ge, at eft er­å­ret blev spo­le­ret af fa­rens sør­ge­li­ge bort­gang og nog­le ska­der, « på­pe­ger Thomas Frank. man hu­ske, at det er me­re nu­an­ce­ret end som så. Det er og­så, hvad han gør for de an­dre spil­le­re. Han gi­ver me­get til hol­det i form af le­derskab, fy­sik og det at væ­re di­ri­gent i pres­spil­let. Og så kan man si­ge, at vi har haft et un­der­lag, hvor det har væ­ret svært at ska­be chan­cer, for­di spil­let blev me­re fy­sisk og med fo­kus på an­den­bol­de. Dér, sy­nes jeg, han har le­ve­ret va­ren. «

Vil du prø­ve at gi­ve ham an­dre rol­ler på ba­nen?

» Der er in­gen tvivl om, at han og­så kan spil­le på ’ ti­e­ren’ og kom­me bag­fra og kom­me i si­tu­a­tio­ner i fel­tet. Det vil jeg ik­ke af­vi­se. Jeg tror ik­ke på at spil­le ham til ven­stre. Det skal væ­re ’ ni­er’ el­ler ’ ti­er’, for­di hvor Te­emu Puk­ki er god til at fi nde rum og ha­ve en fl ek­si­bel rol­le, sy­nes jeg, at Jo­han er bed­re fast cen­tralt. «

In­gen sær­be­hand­ling

Skal der me­re til at kun­ne ta­ge El­man­der af hol­det?

» Nej, spil­ler­ne bli­ver vur­de­ret ens på de­res præ­sta­tio­ner. Vi skal ha­ve en be­stemt sum. Mål gi­ver selv­føl­ge­lig me­get til den, men der skal og­så væ­re pres­spil, le­de­r­e­gen­ska­ber, ik­ke at mi­ste for man­ge bol­de og så vi­de­re. På den må­de bli­ver han vur­de­ret som al­le an­dre. «

Men vil man al­li­ge­vel ik­ke sen­de et stør­re sig­nal, hvis man sæt­ter en mand som ham af?

» Det vil jeg ik­ke si­ge. Man ser uge eft er uge, at no­gen som er øverst i hie­rar­ki­et bli­ver sat af. Det er det sam­me med Martin Al­bre­cht­sen, som og­så er en er­fa­ren her­re. Vi vur­de­rer på, hvad der gi­ver hol­det mest vær­di li­ge nu. Så der er ik­ke læn­ge­re snor. Men jeg er nødt til at si­ge, at jeg tror fuld­stæn­dig på, at han har et hø­je­re ni­veau. «

Brønd­by- træ­ner Thomas Frank har fort­sat stor til­tro til sin sven­ske an­gri­ber, Jo­han El­man­der. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.