DE 10 FE­DE­STE NF

Eft er må­ne­ders møj­som­me­ligt ar­bej­de er kamp­pro­gram­met for

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: USA To­day Sports, EPA og AFP TOP 10 Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk

SPILLEUGE 1

Fre­dag 11. sept., kl. 02.30

Sæ­so­nen åb­ner med et brag, når de for­sva­ren­de

SPILLEUGE 2

Man­dag 21. sept., kl. 02.30

Mon ik­ke hjem­me­hol­det har set frem til den­ne

SPILLEUGE 5

Søn­dag 11. okt., kl. 22.25

For før­ste gang i fi re år tør­ner to af NFLs mest

Su­per Bowl- me­stre, New Eng­land Pa­tri­ots, ta­ger imod Pitts­burgh Ste­e­lers. De to quar­ter­ba­ck­er, Tom Bra­dy ( fo­to) og Ben Ro­et­hlis­ber­ger har til­sam­men stå­et i Su­per Bowl ni gan­ge og vun­det seks. kamp? I sid­ste sæ­sons NFC- fi na­le sat­te Pa­ck­ers en 16- 0- fø­ring over sty r og blev be­sej­ret i over­tid, da Sea­hawks’ Jer­mai­ne Kear­se ( fo­to) ful­dend­te en af hi­sto­ri­ens mest gro­te­ske co­me­ba­ck­sej­re. po­pu­læ­re – og for­had­te – hold sam­men. Ba­se­ret på sej­rs­sta­ti­stik­ken i 2014 er Cow­boys, hvis che­er­le­a­de­re ( fo­to) er de mest be­røm­te i NFL, den svæ­re­ste mod­stan­der, me­stre­ne mø­der i år.

SPILLEUGE 6

Man­dag 19. okt., kl. 02.30

Kam­pen her vil væ­re præ­get af ’ De­fl ate- ga­te’

SPILLEUGE 8

Søn­dag 1. nov., kl. 22.25

De to hold mød­tes og­så i sid­ste sæ­son, da

SPILLEUGE 8

Man­dag 2. nov., kl. 02.30

I 1998 vandt Bron­cos med Jo­hn Elway Su­per Bowl

– skan­da­len fra AFC­fi na­len, hvor Pa­tri­ots blev an­kla­get for at fu­ske med bol­de­ne, der stjal over­skrift er­ne. Sa­gen eft er­for­skes fort­sat, men vil eft er alt at døm­me væ­re af­gjort in­den sæ­son­start. Sea­hawks gan­ske sen­sa­tio­nelt tab­te hjem­me på Cen­turyLink Fi­eld. Der­med fi k quar­ter­ba­ck To­ny Ro­mo ( fo­to) re­van­che for fa­dæ­sen i 2007, da han var skyld i, at Sea­hawks slog Cow­boys ud af slut­spil­let. over Pa­ck­ers og Brett Fav­re, to af hi­sto­ri­ens bed­ste quar­ter­ba­ck­er. Det sam­me gen­ta­ger sig her, hvor Peyton Man­ning og Aa­ron Rod­gers ( fo­to) står over for hin­an­den for før­ste gang i syv år.

For Howard Katz er op­ga­ven med at strik­ke NFLs kamp­pro­gram sam­men ik­ke just no­get, der får ham til at gå fl øjten­de hjem fra ar­bej­de, når han går i gang hvert år i ja­nu­ar.

Det be­gyn­der med 824.000 mil­li­ar­der mu­lig­he­der. Un­der­vejs hjæl­per 136 com­pu­te­re med at kon­stru­e­re dem til cir­ka 400.000 mu­li­ge kamp­pro­gram­mer. An­tal­let fal­der, eft er­hån­den som de 32 NFL- hold og tv- sta­tio-

SPILLEUGE 12

Man­dag 30. nov., kl. 02.30 ner­nes øn­sker tik­ker ind - et pa­ve­be­søg i Phila­delp­hia har blandt an­det på­vir­ket pus­le­spil­let for den kom­men­de sæ­son - men op­ga­ven vir­ker sta­dig uover­sku­e­lig.

» Det er som at fi nde en nål i høstak, « si­ger Katz’ kol­le­ga Mi­cha­el North iføl­ge NFLs egen hjem­mesi­de om jag­ten på ‘ det per­fek­te kamp­pro­gram’.

» De før­ste to må­ne­der af pro­ces­sen bru­ger vi på ba­re at le­de eft er høstak­ke­ne, « til­fø­jer Howard Katz

Fa­ste kri­ti­e­ri­er

Mi­cha­el North, Howard Katz og i de an­dre i NFLs kamp­pro­grams­af­de­ling har dog nog­le fa­ste kri­te­ri­er at Det er en tra­di­tion på linje med kal­kun på thanks­gi­ving og ga­ver ju­le­aft en. For det er svært at fo­re­stil­le sig en NFL- sæ­son uden et mø­de mel­lem Tom Bra­dy ( th.) og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.