FL- KAM­PE I 2015

Den kom­men­de NFL- sæ­son klar. BT ud­pe­ger 10 god­bid­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LONDON- KAM­PE

støt­te sig til. Mod­sat fod­bold spil­ler man ik­ke al­le mod al­le i NFL. De 32 NFL- hold er op­delt i to tur­ne­rings­halv­de­le med hver fi re di­vi­sio­ner og skal hvert år spil­le 16 kam­pe. Ude og hjem­me mod si­ne tre di­vi­sions­mod­stan­de­re, én kamp mod al­le fi re hold fra de to di­vi­sio­ner – en fra hver tur­ne­rings­halv­del – som de par­res med og de to hold fra sam­me tur­ne­rings­halv­del, der end­te på den sam­me pla­ce­ring i de­res di­vi­sion i den fo­re­gå­en­de sæ­son.

Hvil­ke an­dre di­vi­sio­ner, hver di­vi­sion par­res med, går på skift fra sæ­son til sæ­son, så hol­de­ne er sik­re på, at de i lø­bet af en fi re­årig pe­ri­o­de har mødt al­le hold. Peyton Man­ning ( tv.). De to quar­ter­ba­ck- le­gen­der har do­mi­ne­ret li­ga­en i halvan­det år­ti og sid­der på et hav af re­kor­der, og når Man­ning ta­ger imod sin

Når an­tal­let af mu­li­ge kamp­pro­gram­mer er ne­de på 150, gen­nem­går Katz og co. dem al­le sam­men, og til sidst er det blot at væl­ge det, der ska­ber fl est mu­li­ge tv­se­e­re, men sam­ti­dig sik­rer, at in­gen for­for­de­les i form af for man­ge ude­kam­pe i træk el­ler for stor rej­se­ak­ti­vi­tet tværs over kon­ti­nen­tet.

Su­per Bowl- mar­ke­ring

Nat­ten til ons­dag off ent­lig­gjor­de NFL så det kom­plet­te pro­gram for den kom­men­de sæ­son, der be­gyn­der nat­ten til fre­dag 11. sep­tem­ber med et op­gør mel­lem New Eng­land Pa­tri­ots og Pitts­burgh Ste­e­lers. Et pro­gram, der 265 kam­pe se­ne­re kul­mi­ne­rer ær­ke­ri­val – og go­de ven – i den ty nde luft i Den­ver, vil det væ­re 17. gang. Må­ske er det og­så den sid­ste. Man­ning er eft er­hån­den ble­vet 39 år, og Bra­dy er 37 år, for på Le­vi’s Sta­di­um lidt uden for San Fran­ci­sco, når Su­per Bowl af­vik­les for 50. gang.

Ju­bilæums­ud­ga­ven mar­ke­res sæ­so­nen igen­nem med 19 gen­ta­gel­ser af tid­li­ge­re fi - na­ler. Kun en af dem er med på den li­ste af 10 imø­de­se­te op­gør, BT har pluk­ket ud.

Selv om li­sten kan få mund­van­det til at lø­be hos man­ge NFL- fans, er der al­tid nog­le, der er util­fred­se med Howard Katz’ ar­bej­de.

» Det er et år­ligt ri­tu­al, hvor jeg fi nder ud af, hvor dum jeg er. Vi knok­ler må­ned ud og må­ned ind, og så får vi at vi­de: ‘ Hvad tænk­te I dog på?’. Men det må man le­ve med, « sag­de Howard Katz i 2012 til New York Ti­mes. der spe­ku­le­res kraft igt i, at Bron­cos- quar­ter­ba­ck­en er i gang med sin sid­ste sæ­son, eft er hans ni­veau faldt be­trag­te­ligt hen mod slut­nin­gen. Bra­dy fø­rer den

LI­GE­SOM SID­STE ÅR

spil­les der og­så i år tre NFL- kam­pe på Wem­bley:

SØN­DAG 4. OK­TO­BER, KL. 15.30:

Mi­a­mi Dolp­hins - New York Jets

SØN­DAG 25. OK­TO­BER, KL. 14.30:

Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars - Buff alo Bills

SØN­DAG 1. NOVEM­BER, KL. 15.30:

De­troit Lions - Kansas Ci­ty Chiefs

di­vi­sions­op­gør mel­lem de 10 ud­valg­te kam­pe her på op­sla­get, da hol­de­ne mø­des hvert år.)

( DER ER IN­GEN

in­ter­ne dyst 11- 5, og med Su­per Bowl- sej­ren i sid­ste sæ­son, fø­rer han eft er­hån­den og­så over Man­ning i de­bat­ten om, hvem af de to der er den bed­ste.

SPILLEUGE 9

Søn­dag 8. nov., kl. 22.25

Bron­cos- quar­ter­ba­ck Peyton Man­ning ( tv.) til­ba­ge

SPILLEUGE 13

Søn­dag 6. dec., kl. 19.00

De de­ler hjem­me­ba­ne – og de de­ler by­en. Det er

SPILLEUGE 14

Søn­dag 13. dec., kl. 22.25

Dez Bry­ant ( i hvidt) var sik­ker på, han hav­de gre-

til det sted, han spil­le­de si­ne før­ste 14 år i li­ga­en, med en stor hævntørst. Før­ste gang tab­te han, og da Bron­cos på hjem­me­ba­ne mød­te Colts i slut­spil­let i sid­ste sæ­son, tog Colts igen sej­ren. dog kun hvert fj er­de år, Gi­ants og Jets mø­des i ’ Sla­get om New York’. Et slag, der by­der på en du­el mel­lem Odell Beck­ham Jr., der sid­ste år la­ve­de årets bed­ste spil ( fo­to) og cor­ner­ba­ck Dar­rel­le Re­vis. bet bol­den. Det sam­me var al­le an­dre. Men dom­mer­ne sag­de nej, og der­med for­svandt Cow­boys’ chan­ce for at vin­de sid­ste års slut­spilskamp op i den frost­kla­re luft i Gre­en Bay. Det skal hæv­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.