Team Es­b­jerg snød Vi­borg til sidst

Med en et­måls­sejr på ude­ba­ne over Vi­borg har Team Es­b­jergs kvin­der det ene ben i klub­bens før­ste DM- fi na­le no­gen­sin­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

LI­GE VED OG NÆ­STEN

Team Es­b­jerg vandt med 26- 25 på ude­ba­ne over Vi­borg HK i klub­ber­nes før­ste se­mi­fi na­le i kvin­der­nes slut­spil. Der­med har Team Es­b­jerg et fi nt ud­gangs­punkt til at spil­le sig i sin før­ste fi na­le no­gen­sin­de.

Team Es­b­jerg sej­re­de sam­let i grund­spil­let, men i den før­ste se­mi­fi na­le mod Vi­borg kneb det med at fi nde det su­veræ­ne spil frem. Må­ske for­di hol­det ik­ke hav­de spil­let en kamp af be­tyd­ning i 38 da­ge bort­set fra en en­kelt po­kal­kamp.

Gæ­ster­ne gik godt nok til pau­se for­an med 13- 10 og før­te i sto­re de­le af an­den halv­leg – blandt an­det tak­ket væ­re Jo­han­na Ahlm, der blev top­sco­rer med ni mål. Men en mas­se stol­pe­skud og red­nin­ger fra Rik­ke Poul­sen især i an­den halv­leg gjor­de, at hjem­me­hol­det fi k kæm­pet sig til­ba­ge.

» Et godt styk­ke hen ad ve- jen tog Es­b­jerg te­ten, men vi fi k kæm­pet os til­ba­ge. Det er ær­ger­ligt, at vi ik­ke holdt fast i fø­rin­gen i an­den halv­leg, men nu må vi ned og smadre dem i re­tu­ro­p­gø­ret, « sag­de Rik­ke Poul­sen eft er kam­pen til TV2 Sport.

Gy­ser­af­slut­ning

Vi­borg før­te med få mi­nut­ter til­ba­ge med et en­kelt mål, men Team Es­b­jerg ero­bre­de fø­rin­gen til­ba­ge til sidst og har alt­så nu et pænt ud­gangs­punkt til re­tu­ro­p­gø­ret.

For Vi­borg gi­ver ne­der­la- get blot end­nu me­re at tæn­ke over, for jy­der­nes sæ­son be­skri­ves for­ment­lig bedst som ka­o­tisk. Den jy­ske klub har læn­ge dø­jet med dår­lig øko­no­mi og kæm­per for at und­gå en kon­kurs. Som føl­ge der­af mi­ster Vi­borg og­så en ræk­ke pro­fi ler, her­un­der Isa­bel­le Gul­ldén, der i de­cem­ber blev kå­ret til den mest vær­di­ful­de spil­ler ved EM- slut­run­den i Un­garn. Cha­na Mas­son, Maria Fi­sker, Louise Bur­gaard, Mette Grav­holt og Sanja Dam­nja­novic stop­per og­så i klub­ben.

Og­så træ­ne­ren Chri­sti­an Dal­mo­se har i lø­bet af for­å­ret få­et spar­ket. I de­cem­ber valg­te Vi­borg el­lers at for­læn­ge Chri­sti­an Dal­mo­ses kon­trakt, der ud­løb eft er in­de­væ­ren­de sæ­son, frem til som­me­ren 2017. Der­for kom det som en stor over­ra­skel­se for de fl este, at klub­ben blot to må­ne­der se­ne­re valg­te at fy­re ham og ind­sæt­te Lars Fri­is- Han­sen som mid­ler­ti­dig afl øser, in­den Al­lan He­i­ne over­ta­ger i næ­ste sæ­son.

Vi­borg blev i Cham­pions Le­ague- kvart­fi na­len blæst ud af Bu­duc­nost fra Mon­te­ne­gro, der slet ik­ke lev­ne­de de el­lers så tra­di­tions­ri­ge dan­ske­re no­gen chan­ce.

Mod­stan­de­ren i fi na­len kan me­get vel bli­ve FC Midtjyl­land, der ude slog Team Tvis Holste­bro 25- 19 i hol­de­nes før­ste se­mi­fi na­le.

SE­MI­FI­NA­LE, 1. KAMP

Pau­sestil­ling: ( 10- 13)

Vi­borg- ke­e­per Rik­ke Poul­sen var ær­ger­lig over, at hol­det ik­ke for­må­e­de at hol­de fast i den fø­ring, vær­ter­ne fik skabt sig mod Es­b­jerg i an­den halv­leg..

Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.