’ Pin­lig’ dokumentar mø­der igen hård kri­tik

TV2 er kom­met i mod­vind eft er do­ku­men­tar­se­rie om ud­sat­te dan­ske­re i Naks­kov

BT - - NYHEDEF RMATIAS - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

DE­BAT

Det bli­ver kaldt ‘ pin­ligt’ af kri­ti­ke­re, mens an­mel­de­re ta­ger or­det ‘ ka­rak­ter­mord’ i brug. TV2- pro­gram­met ‘ På rø­ven i Naks­kov’ fort­sæt­ter med at ska­be de­bat i avi­ser og på Fa­ce­book.

Pro­gram­se­ri­en føl­ger syv fa­mi­li­er, her­un­der den før­tids­pen­sio­ne­re­de fi sker Ib Andersen, fra Naks­kov og om­egn, som af den ene el­ler an­den grund le­ver på kanten af sam­fun­det. TV2 har i et år fulgt fa­mi­li­er­ne, men eft er pro­gram­se­ri­en hav­de pre­mi­e­re tors­dag aft en i den­ne uge, er kri­tik­ken af pro­gram­met vok­set.

I et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken, som Kaa­re Dybvad, der og­så har skre­vet bo­gen ’ Ud­kantsmyten’ og er fol­ke­tings­kan­di­dat for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, er med­for­fat­ter til, står der bl. a.:

» Vi hå­ber, at TV 2 snart får øj­ne­ne op for, hvor pin­ligt de­res pro­gram er. «

Over for BT ud­dy­ber han:

» Det er lat­ter­lig­gø­ren­de. Og for­må­let er at til­træk­ke se­e­re. Man kob­ler det at væ­re elen­dig sam­men med det at væ­re fra Naks­kov. Det er en hån, « si­ger Kaa­re Dybvad.

Det er jo ik­ke for­kert, at der er man­ge i Naks­kov, som til­hø­rer det, man kan kal­de ’ un­der­klas­sen’. Hvor­for er det for­kert at skil­dre det?

» Det har jeg ik­ke no­get pro­blem med, at man gør. Men du gør det umu­ligt for folk at få et re­a­li­stisk bil­le­de af, hvor­dan li­vet er i Naks­kov, når du vi­ser det på den må­de. Hvis du hav­de la­vet et pro­gram, som du kald­te ‘ På rø­ven som mus­lim’, så hav­de der væ­ret ra­ma­skrig. Men når det er Naks­kov, så er det o. k. at gø­re nar. «

Så du me­ner, at man stemp­ler og stig­ma­ti­se­rer en hel by?

» Ja, « si­ger Kaa­re Dybvad, der me­ner, at det er et ‘ kæm­pe pro­blem’.

An­mel­der- kri­tik

Eft er pre­mi­e­ren har fl ere an­mel­de­re og­så har skre­vet med sto­re bog­sta­ver.

» Man næg­ter at tro på, at det kan væ­re til­sig­tet, men he­le tv- pro­jek­tet lig­ner et uagt­somt for­søg på at ful­den­de ka­rak­ter­mor­det på by­en, « lød det i Lol­land- Fal­ster Fol­ke­ti­den­des anmeldelse af pro­gram­met, som BTs an­mel­der kald­te ’ us­ma­ge­lig fat­tig­doms- po­r­no fra Dan­marks røv­hul’, og som har få­et Fa­ce­book til at ko­ge.

Pro­gram­met har dog og­så få­et ro­ser med på vej­en. For­fat­ter, fored­rags­hol­der og sam­funds­de­bat­tør Lis­beth Zor­nig Andersen, der selv er vok­set op i et mis­brugs­hjem på Lol­land, ud­tal­te i gårs­da­gens BT, at hun sy­nes, pro­gram­met er ‘ frem­ra­gen­de’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.