’ Vi ud­stil­ler in­gen’

BT - - NYHEDEF RMATIAS -

SVAR PÅ TIL­TA­LE

» Det er en me­get vig­tig og væ­sent­lig do­ku­men­tar­se­rie. Den gi­ver en stem­me til men­ne­sker, der oft est kun er tal, og som sjæl­dent bli­ver hørt. I do­ku­men­tar­se­ri­en gi­ver vi dem en stem­me, og vi vi­ser, hvor­dan li­vet rent fak­tisk ud­fol­der sig. Det er ik­ke at ud­stil­le folk. «

Så­dan ly­der det fra re­dak­tø­ren for ‘ På rø­ven i Naks­kov’, Mikkel Dyr­ting.

» Pro­gram­met har in­gen in­ten­tio­ner om at hæn­ge Naks­kov som by ud. Pro­gram­met hed­der ik­ke ‘ Naks­kov på Rø­ven’. Det hed­der ‘ På rø­ven i Naksov’, for­di det er et po­rtræt af de men­ne­sker, som af den ene el­ler an­den grund er lan­det i øko­no­mi­ske og so­ci­a­le van­ske­lig­he­der, og som bor i by­en el­ler tæt på den, « si­ger han.

Re­dak­tø­ren for­kla­rer, at TV2 har ‘ valgt ste­det, hvor der er fl est, som øko­no­misk set er vir­ke­lig dår­ligt stil­let.’

» Det er vig­tigt, at vi får gjort op­mærk­som på, hvor sto­re pro­ble­mer­ne er, selv om der er no­gen, der kan bli­ve fø­lel­ses­mæs­sigt trå­dt over tæ­er­ne, « si­ger Mikkel Dyr­ting, der for­kla­rer, at fl ere af de med­vir­ken­de selv har ’ be­skre­vet de­res si­tu­a­tion med, at de er på rø­ven’.

» De med­vir­ken­de har set det fær­di­ge pro­gram 1. Og så har de set al­le de sce­ner, som de med­vir­ker i, i de føl­gen­de pro­gram­mer. De med­vir­ken­de har al­le sam­men god­kendt det he­le, og kan ken­de sig selv i det bil­le­de, vi teg­ner af dem. Når jeg ser pro­gram 1, ser jeg, at al­le de med­vir­ken­de hand­ler og age­rer på de pro­ble­mer, som de har. Jeg ser ik­ke of­rer, men hand­le­kraft ige men­ne­sker, som trods sto­re ud­for­drin­ger ta­ger hånd om de­res pro­ble­mer, og jeg sy­nes ik­ke, at vi ud­stil­ler dem over­ho­ve­det. Tvær­ti­mod. «

ufj o

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.