GIK ALT EF­TER BO­GEN, DA DONG BLEV SOLGT? ’’

Ugen har gi­vet off ent­lig­he­den nye op­lys­nin­ger om Bjar­ne Cory­dons kon­tro­ver­si­el­le salg af Dong. Det ser mærk­vær­digt ud

BT - - DEBAT - For­sik­rings­sel­ska­ber­ne må skær­pe kon­kur­ren­cen FOR­BIL­LE­DET

CORY­DON: Dong- salg var ef­ter bo­gen’, lød en over­skrift i ugens løb. Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don var i et fl ere ti­mer langt sam­råd, hvor han skul­le for­kla­re om sal­get af Dong til ame­ri­kan­ske Gold­man Sa­chs. Det er ik­ke helt til at vi­de, hvil­ken bog Cory­don me­ner. Det kan dog umu­ligt væ­re den, jour­na­li­sten Anders- Pe­ter Mat­hi­a­sen net­op har ud­gi­vet. I bo­gen ’ Det bed­ste bud’ be­skri­ver den Cav­ling- vin­den­de jour­na­list, hvor­dan Dong blev solgt eft er en be­syn­der­lig salgs­pro­ces, som un­der­vejs er ble­vet mørklagt på en må­de, så man kun kan un­dre sig over, at det kan la­de sig gø­re i et åbent og de­mo­kra­tisk sam­fund. MAT­HI­A­SEN NÆV­NER, AT Dong al­drig fi k sin mar­keds­vær­di or­dent­ligt vur­de­ret af in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter el­ler fi nans­hu­se. Pri­sen blev fast­lagt af en me­get snæ­ver kreds, og i den for­gang­ne uge kun­ne Po­li­ti­ken så be­ret­te, at vær­di­en af Dong var langt hø­je­re end det, Gold­man Sa­chs be­tal­te. Iføl­ge be­reg­nin­ger, som avi­sen har få­et en eks­pert til at fo­re­ta­ge, steg Dongs vær­di med he­le 21 mia. kr. kort eft er, at sal­get var gå­et igen­nem. Det stil­ler tre væ­sent­li­ge spørgs­mål. Blev Dong solgt for bil­ligt? Hvor­for fi k an­dre ik­ke lov til at by­de? Og hvil­ken rol­le spil­le­de be­sty­rel­ses­for­mand Fritz Schur og Dongs nye di­rek­tør, Hen­rik Poul­sen, i he­le pro­ces­sen? DI­REK­TØR POUL­SEN, DER i sin kar­ri­e­re har haft næ­re re­la­tio­ner til Gold­man Sa­chs, in­ve­ste­re­de 6,5 mio. kr. af si­ne eg­ne pen­ge i Dong på et tids­punkt, hvor sel­ska­bet var me­get min­dre værd end i dag. Og Schur hav­de som be­kendt me­get travlt med at smi­de den hid­ti­di­ge di­rek­tør, Anders El­d­rup, ud, så der kun­ne bli­ve plads til Hen­rik Poul­sen. Et dra­ma­tisk for­løb, der op­rul­les i en ny ’ sing­le’ af jour­na­li­sten To­nie Yde Høj­rup, der og­så ud­kom i den­ne uge. BÅ­DE FI­NANS­MI­NI­STE­REN OG Dong hol­der som be­kendt på, at ’ alt gik eft er bo­gen’, men det er en kends­ger­ning, at fi nans­ud­val­get ik­ke har haft mu­lig­hed for at sø­ge til­syn med pro­ces­sen, her­un­der om der var bed­re og hø­je­re bud end det, Gold­man Sa­chs kun­ne - og vil­le - kom­me op med. For­di de in­gen op­lys­nin­ger fi k, kon­sta­te­rer fl ere med­lem­mer af ud­val­get. Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don sæt­ter på den må­de den de­mo­kra­ti­ske funk­tion ud af kraft . Hvor­dan skal et fi nans­ud­valg

DER­FOR BLEV JEG kun­ne hol­de øje med fi nans­mi­ni­ste­ren og salg af sta­tens ar­ve­sølv, hvis de ik­ke må få op­lys­nin­ger om pro­ces­sen un­der­vejs? DER ER EF­TER­HÅN­DEN op­rul­let så man­ge mærk­vær­dig­he­der, dob­bel­trol­ler og for­søg på mørklæg­ning af pro­ces­sen, at vi bør ha­ve en uafh æn­gig un­der­sø­gel­se af he­le for­lø­bet. Det får vi nok ik­ke. Selv om Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten er kri­ti­ske over for bå­de Cory­don og for­lø­bet, og at he­le sa­gen om sal­get af Dong til Gold­man Sa­chs var en væ­sent­lig grund til, at SF måt­te for­la­de re­ge­rin­gen, er der ik­ke po­li­tisk fl er­tal for en uafh æn­gig vur­de­ring af sta­tens salg af vo­res al­le sam­mens ener­gi­sel­skab. Det er nok for me­get at hå­be på, at det ser an­der­le­des ud eft er et valg. Så hvis he­le sandheden skal frem, må vi - som så oft e før - sæt­te vo­res lid til whi­st­le­blowe­re og drift ige jour­na­li­ster. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på http:// blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen Hvor­for blev du po­li­ti­ker? Jeg har al­tid haft en drøm om at kom­me i Fol­ke­tin­get. Jeg blev po­li­ti­ker på grund af mit so­ci­a­le sin­delag, som kon­kret hand­ler om at ta­ge hånd om de sva­ge­ste i vo­res sam­fund. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? I 2006 blev jeg spurgt, om jeg vil­le væ­re fol­ke­tings­kan­di­dat i Hor­sens i Østjyl­lands Stor­kreds, og blev eft er kamp­valg kan­di­dat. Val­get rak­te kun til 1. sup­ple­ant. I 2009 blev jeg valgt til by­rå­det i Hor­sens. Det har gi­vet mig et fan­ta­stisk af­sæt til det land­spo­li­ti­ske. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de?

20. april:

3 kom­men­ta­rer

21. april:

Det er he­le Eu­ro­pas sto­re di­lem­ma

28 kom­men­ta­rer

22. april:

Kon­ge hu­sets svæ­re år

31 kom­men­ta­rer

23. april:

12 kom­men­ta­rer

24. april:

Dans dy­re og ba­na­le mad­råd

6 kom­men­ta­rer

25. april:

Pres din bank på pri­sen Det er helt klart Poul Schlüter, som hav­de en fan­ta­stisk ev­ne til at gø­re po­li­tik nær­væ­ren­de og in­ter­es­sant. Jeg be­un­dre­de ham for hans ev­ne og vil­je til at sam­le be­folk­nin­gen og kom­mu­ni­ke­re stær­ke kon­ser­va­ti­ve hold­nin­ger. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Den øge­de tra­fi k på E45 har al­le­re­de nu skabt ka­pa­ci­tets­pro­ble­mer i Østjyl­land. Der­for må der straks igang­sæt­tes til­tag for at red­de tra­fi ksi­tu­a­tio­nen i Østjyl­land. El­lers går jeg ind for min­dre bu­reau­kra­ti og en min­dre sty­ring fra em­beds­mæn­de­ne, og at alt ik­ke skal cen­tra­li­se­res i Kø­ben­havn.

POUL SCHLÜTER

tidl. stats­mi­ni­ster ( K)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.