BTs le­der 22. april: ’ Kon­ge hu­sets svæ­re år’

BT - - DEBAT - AB­SURD FØD­SELS­DAG Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

J. Han­sen

Hen­rik er vel klo­ge­re end de fl este an­dre i kon­ge­fa­mi­li­en. Jeg for­står ud­mær­ket, at han ik­ke gad at del­ta­ge i det pin­li­ge ab­sur­de show, som fejrin­gen af Mar­gret­hes fød­sels­dag er. Det er med gru, at man nu for­står, at Dan­mark skal igen­nem det­te lat­ter­li­ge te­a­ter hver fem­te år. Hvor høj­de­punk­tet er, at den gam­le ko­ne træk­kes igen­nem by­en i en gam­mel he­ste­vogn, mens tvangs­ud­skrev­ne børn står og vin­ker.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

HYSTE­RISK JAN­TE­LOV

J. H. C.

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Selv­føl­ge­lig skal vi for­ven­te me­get af vo­res kon­ge­hus, og selv­føl­ge­lig skal vi hol­de øje med de­res even­tu­elt mang­len­de op­fyl­del­se af vo­res for­vent­nin­ger, men skul­le vi ik­ke og­så ud­vi­se en ri­me­lig respekt og afh ol­de os fra at til­fø­je en di­men­sion af hyste­risk pø­bel­væl­de ba­se­ret på den vær­ste form for jan­te­lovs­mis­un­del­se? Jeg er roy­a­list af hjer­tet, og jeg kan ik­ke se, hvor­dan en de­mo­kra­tisk valgt po­li­tisk præ­si­dent på no­gen må­de vil væ­re i stand til at til­by­de Dan­mark og dan­sker­ne no­get, der når vo­res kon­ge­hus til so­k­ke­hol­der­ne, hvil­ket et ty­de­ligt fl er­tal i den dan­ske be­folk­ning til­sy­ne­la­den­de er enig i. Med den­ne bag­grund bur­de vi så ik­ke væl­ge at hånd­te­re oven­nævn­te si­tu­a­tio­ner med be­hø­rig respekt samt hol­de os for go­de til at hop­pe med på vog­nen med la­ve­ste fæl­lesnæv­ner og off ent­lig jan­te­lovs an­kla­gen, dom og ek­se­kve­ring? Det, sy­nes jeg, vil­le klæ­de os en del bed­re.

Året var min­dre end to uger gam­melt, da kron­prins Fre­de­rik kør­te over Sto­re­bælts­bro­en, der el­lers var luk­ket på grund af blæst. (...) Nu er det prins Hen­rik, der ska­ber rystel­ser i den op­bak­ning, som de kon­ge­li­ge ny­der. Han meld­te afb ud til sin hu­strus fød­sels­dag på grund af in­fl uen­za. Men kort eft er rej­ste han til Ve­ne­dig. (...) I går kom så frem, at prins Hen­rik... Prins Hen­rik var syg un­der fejrin­gen af dron­ning Mar­gret­hes 75 års fød­sels­dag i sid­ste uge. Fo­to: Keld Navn­toft/ Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.