Hjælp men­ne­sker i nød

BT - - DEBAT - FLYGT­NIN­GE Kø­ben­havn N Fo­to: AFP

El­vir Pe­le­se­vic

I dis­se da­ge er vi vid­ner til en ræk­ke ulyk­ke­li­ge hæn­del­ser med bå­d­fl ygt­nin­ge, som druk­ner i ho­be­tal i de­res for­søg på at kryd­se Mid­del­ha­vet. Det har på ny ak­tu­a­li­se­ret de­bat­ten om Dan­marks an­svar og age­ren i for­hold til fl ygt­nin­ge­pro­ble­ma­tik­ken i EU ge­ne­relt.

Dansk Fol­ke­par­ti ( DF) stil­ler sig som sæd­van­ligt på bag­be­ne­ne, når snak­ken fal­der på, om vi skal mod­ta­ge fl ere fl ygt­nin­ge. Par­tiets ar­gu­men­ta­tions­grund­lag der­til er ma­ni­p­u­le­ren­de, us­ag­ligt og di­rek­te mis­vi­sen­de. På linje med det­te be­skri­ver DF’s in­te­gra­tions­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen fl ygt­nin­ge­ne som no­gen, der nø­je spe­ku­le­rer i, hvil­ket land det skal fl yg­te til, for­di ’ det bedst kan be­ta­le sig for dem’. Den­ne hold­ning er et ud­tryk for mang­len­de empati, vir­ke­lig­heds­forvræng­ning samt en hen­syns­løs ky­nis­me, der ude­luk­ken­de ser på fl ygt­nin­ge som vel­færds­turi­ster frem for le­ven­de væ­se­ner, der fl yg­ter fra krig, død, ka­os og øde­læg­gel­se, uden at de nød­ven­dig­vis på for­hånd ved hvor den livs­far­li­ge rej­se og ik­ke mindst men­ne­skes­mug­le­re vil brin­ge dem hen.

Hvis DF over­ho­ve­det har no­get an­stæn­dig­hed til­ba­ge, bur­de de se me­re nu­an­ce­ret på tin­ge­ne og hjæl­pe men­ne­sker i nød, bå­de i nær­om­rå­der­ne og i Dan­mark.

3.072 flygt­nin­ge druk­ne­de i Mid­del­ha­vet sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.