Krav om et ben i gra­ven

BT - - DEBAT - FØR­TIDS­PEN­SION Sko­vlun­de

Le­ne Trel­de

Be­gre­bet før­tids­pen­sion ek­si­ste­rer sta­dig, selv­om kom­mu­ner i dag for­sø­ger at få før­tids­pen­sion ud­ryd­det ved at sæt­te en så ure­a­li­stisk græn­se, hvor men­ne­sker på det nær­me­ste skal ha­ve et ben i gra­ven, før de kan få til­kendt før­tids­pen­sion.

Det er mu­ligt, at der i en pe­ri­o­de for år til­ba­ge blev til­kendt alt for man­ge før­tids­pen­sio­ner, men det skal ik­ke gå ud over men­ne­sker i dag, der vit­ter­ligt er neds­lid­te el­ler sy­ge og ik­ke bli­ver hørt i sy­ste­met. Desvær­re hø­res tragi­ske hi­sto­ri­er som en 45- åri­ge neds­lidt mu­rer, der valg­te at ta­ge sit eget liv, da han ik­ke så an­den ud­vej.

Så­fremt der la­ves re­for­mer af kon­tant­hjælp og sy­ge­dag­pen­ge, bør po­li­ti­ke­re væ­re op­mærk­som på, at der i dis­se grup­per fi ndes uar­bejds­dyg­ti­ge per­so­ner, der al­drig er ble­vet or­dent­ligt ud­redt og som må­ske bør til­ken­des før­tids­pen­sion. Man sav­ner, at po­li­ti­ker­ne ta­ger det med i de­res be­tragt­nin­ger. El­lers ri­si­ke­rer sy­ge og uar­bejds­dyg­ti­ge men­ne­sker at bli­ve ladt i stik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.