LØK­KE- SHOW FO

S an­kla­ger Løk­kes go­de ven for at mis­bru­ge re­gions­rå­dsm

BT - - NF ER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk kaak@ bt. dk

RE­GIONS­RÅ­DS­MØ­DE

Kaa­re Kron­berg Lars Løk­ke Ras­mus­sens go­de ven og væb­ner, re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark Carl Holst, an­kla­ges nu for at mis­bru­ge et re­gions­rå­ds­mø­de til at fø­re valg­kamp for Ven­stre for skat­te­bor­ger­nes pen­ge.

An­kla­ger­ne kom­mer fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og SF, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har bl. a. ud­reg­net, hvor­dan ta­le­ti­den for­del­te sig til Syd­dansk Top­mø­de på ho­tel Scan­dic i Kol­ding 13. april.

Ven­stre- po­li­ti­ke­re tal­te i 1 ti­me og 46 mi­nut­ter. S- po­li­ti­ke­re fik 17 mi­nut­ters ta­le­tid, mens SF fik 6 mi­nut­ters ta­le­tid. Der var i alt 20 ta­le­re. 13 af dem var Ven­stre- folk, 3 so­ci­al­de­mo­kra­ter, 1 SF’er og 3 ta­le­re uden par­ti­til­knyt­ning.

Blandt ta­ler­ne var Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som holdt en par­tipo­li­tisk ta­le på 30 mi­nut­ter.

» Jeg op­le­ve­de ik­ke at væ­re til Syd­dan­marks re­gio­na­le top­mø­de, men til et valg­kamp- stunt for Ven­stre, af­holdt for skat­te­bor­ger­nes pen­ge, « si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi­nans­po­li­ti­ske ord­fø­rer Jesper Pe­ter­sen, der selv delt­og i mø­det.

» Jeg har vækst og ar­bejds­plad­ser i Syd- og Søn­derjyl­land som mær­kesag, så jeg til­meld­te mig mø­det. Men der kom re­elt in­tet nyt på bor­det. He­le showet vi­ste sig at væ­re til for, at de to Ven­stre­kam­me­ra­ter Carl Holst og Lars Løk­ke kun­ne so­le sig i op­mærk­som­hed. Den slags må de alt­så gø­re for Ven­stres eg­ne pen­ge og ik­ke ta­ge dem fra Re­gion Syd­dan­marks kas­se. Det var nær­mest kval­men­de at op­le­ve så ren­dyr­ket et Ven­stre- show, af­holdt for skat­te­bor­ger­nes pen­ge, « si­ger Jesper Pe­ter­sen.

Knok­le­de for Løk­ke

Carl Holst står Løk­ke me­get nær, og han knok­le­de for Løk­ke- fløj­en un­der for­mands­op­gø­ret i Ven­stre sid­ste som­mer. Han er op­stil­let til Fol­ke­tin­get og for­ven­tes at stå til en tung mi­ni­ster­post, hvis Løk­ke får mu­lig­hed for at dan­ne re­ge­ring ef­ter næ­ste valg. Carl Holsts plud­se­li­ge in­ter­es­se for land­spo­li­tik er sand­syn­lig­vis på­vir­ket af, at Ven­stre ven­tes at ned­læg­ge re­gio­ner­ne in­den­for en over­sku­e­lig frem­tid. Alt sam­men op­lag­te grun­de for Carl Holst til at ska­be op­mærk­som­hed om bå­de sig selv og for­man­den på top­mø­det med me­get kort tid til næ­ste valg.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kri­ti­se­rer og­så ar­ran­gø­rer­ne for at hy­re kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma­et Ge­el­muy­den Kie­se til at stå for top­mø­de­ts PR til en pris af 267.375 kr. eks­kl. moms. Selv om Re­gion Syd­dan­mark selv rå­der over en stor kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling, der og­så har bed­re kend­skab til lo­ka­le me­di­er. Tv- vær­ten Ce­ci­lie Beck var hy­ret som ord­s­ty­rer, og hun er hel­ler ik­ke bil­lig.

» Jeg ved godt, at Carl Holst sat­ser på at væ­re væk fra re­gio­nen ef­ter fol­ke­tings­val­get, men ind­til da skal han og Lars Løk­ke alt­så hu­ske, at skat­te­bor­ger­nes pen­ge i Re­gion Syd­dan­mark ik­ke er de­res pri­va­te valg­kamp­skas­se. En ting er, at pro­gram­met var stærkt do­mi­ne­ret af Ven­stre­folk. Men at Lars Løk­ke og­så skul­le ind med et land­spo­li­tisk valg­kampsind­læg, var helt mal­pla­ce­ret. Det lug­ter langt væk af mis­brug af skat­tey­der­kro­ner, ven­ne­tje­ne­ster og kam­me­ra­te­ri, « si­ger Jesper Pe­ter­sen.

Meld­te af­bud

Re­gions­di­rek­tør Jacob Sten­gaard Mad­sen si­ger, at en del so­ci­al­de­mo­kra­ter meld­te af­bud, bl. a. fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don og Oden­se­borg­me­ster An­ker Boye - en med­vir­ken­de år­sag skul­le væ­re at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt fejre­de sit 10 års ju­bilæum den dag, og at de ger­ne vil­le med til re­cep­tio­nen.

» Pro­gram­met har ik­ke væ­ret hand­let af med no­gen po­li­tisk. Vi har for­søgt at fin­de re­le­van­te folk ud fra de te­ma­er, der var på kon­fe­ren­cen og ud fra en po­li­tisk ba­lan­ce mel­lem rød og blå blok. Der er dog, især i den jy­ske del af Re­gion Syd­dan­mark, man­ge Ven­stre- borg­me­stre, og det kan vi ik­ke la­ve om på, « si­ger han.

Af det op­rin­de­li­ge pro­gram frem­går og­så, at Oden­ses so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster An­ker Boye skul­le hol­de oplæg. Men han meld­te i sid­ste øje­blik af­bud, hvor­for Ven­stre- rå­d­man­den i Oden­se Ja­ne Je­gind i ste­det trå­d­te til. Iføl­ge BT’s op­lys­nin­ger var fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S), be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni- ster Hen­rik Dam Kristensen ( S) samt øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) og­så in­vi­te­ret, men de meld­te al­le af­bud. Mor­ten Øster­gaard blev dog først in­vi­te­ret to uger før, og selv om han ger­ne vil­le, var det sim­pelt­hen umu­ligt med så kort var­sel. Men An­ker Boye og og Car­sten Han­sen meld­te først af­bud, ef­ter at pro­gram­met var of­fent­lig­gjort.

Thor­nings ju­bilæum

» Da vi kom tæt­te­re på kon­fe­ren­cen vi­ste det sig, at nog­le af de op­lægs­hol­de­re, vi hav­de få­et et ja fra, al­li­ge­vel ik­ke kun­ne del­ta­ge. Der ske­te jo det, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt valg­te at hol­de sit 10- års ju­bilæum sam­me dag, og det syn­tes bl. a. Car­sten Han­sen ( S), at han skul­le til. Der­for valg­te vi i ste­det at la­ve et vi­deoklip med ham, « si­ger gjort sig no­gen an­stren­gel­se for at fin­de re­le­van­te af­lø­se­re. «

BT er­fa­rer i øv­rigt, at Bjar­ne Cory­don meld­te af­bud, før da­to­en for Thor­nings ju­bilæums­re­cep­tion var kendt - an­gi­ve­ligt for­di han for­ud­så, at han ri­si­ke­re­de at druk­ne i et Ven­stre- show.

SFs ord­fø­rer for bl. a. land­di­strik­ter, Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt, der ud­fyld­te SFs ta­le­tid på seks mi­nut­ter, syn­tes og­så, at mø­det var en lidt un­der­lig op­le­vel­se.

» Hvis ar­ran­gø­rer­ne ger­ne vil væ­re fri for mi­stan­ke om, at der er ta­le om Ven­stre­valg­kamp for re­gio­nens skat­te­bor­ge­res pen­ge, så bur­de de an­stren­ge sig for at ska­be lidt me­re ba­lan­ce i pro­gram­met, så det ik­ke næ­sten ude­luk­ken­de er Ven­stre- folk, der ud­fyl­der ta­le­ti­den. Når ar­ran­ge­men­tet tids­mæs­sigt lig­ger så kort før et valg, skal man pas­se på med, om bor­ger­ne kan bli­ve ef­ter­ladt med den tan­ke, at der er ta­le om valg­kamp for skat­te­bor­ger­nes pen­ge, « si­ger hun.

» Hvis nog­le so­ci­al­de­mo­kra­ter mel­der af­bud, må ar­ran­gø­rer­ne gø­re en ind­sats for at skaf­fe nog­le an­dre so­ci­al­de­mo­kra­ter og ik­ke ba­re er­stat­te dem med Ven­stre­folk, så der er en po­li­tisk ba­lan­ce. Det kan væ­re en til­fæl­dig­hed, men det er me­get slå­en­de, at pro­gram­met mest in­de­holdt ta­le­re fra Syd­jyl­land, som er Carl Holsts eget valg­o­m­rå­de, mens Fyn, som jo og­så er en del af re­gio­nen, ik­ke var stærkt re­præ­sen­te­ret. «

» Man må og­så un­dre sig over, at man hy­rer et dyrt kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma for skat­te­bor­ger­nes pen­ge, når Re­gion Syd­dan­mark selv rå­der over en stor kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling, der sag­tens kan kla­re op­ga­ven, « si­ger Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt.

Kar­sten Uno Pe­ter­sen, der er­næst­for­mand i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske grup­pe i Re­gion Syd­dan­mark, og og­så var til ste­de, si­ger:

» Der er flest Ven­stre- borg­me­stre i Re­gion Syd­dan­mark, så der vil al­tid væ­re en skæv­hed. Men top­mø­det var en god idé for at ska­be vækst og ud­vik­ling. Det dår­li­ge var, at der ik­ke var man­ge er­hvervs­folk til ste­de og at der ik­ke var lagt op til kon­kre­te ud­mel­din­ger. Men det vær­ste var, at Lars Løk­ke tal­te i 30 mi­nut­ter om ren par­tipo­li­tik, der in­tet har med Syd­dan­mark at gø­re. Det var et rent val­go­p­læg, « si­ger han.

SØN­DAG 26. APRIL 2015

Her snak­ker Lars Løk­ke med Carl Holst ( i grå ha­bit) i for­bin­del­se med Syd­dansk top­mø­de i Kol­ding 13. april. Fo­to: Pal­le Pe­ter Skov

Carl Holst me­ner, at mø­det gik, som det skul­le. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.