’’

BT - - NF ER - Jesper Pe­ter­sen, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi­nans­po­li­ti- ske ord­fø­rer

Der kom re­elt in­tet nyt på bor­det. He­le showet vi­ste sig at væ­re til for, at de to Ven­stre­kam­me­ra­ter, Carl Holst og Lars Løk­ke kun­ne so­le sig i op­mærk­som­hed

Jacob Sten­gaard Mad­sen.

» Hvis man træk­ker den tid ud, hvor jeg som ud­valgs­for­mand tal­te, den tid hvor Carl Holst run­de­de af, og den tid hvor Egon Fræhr, der re­præ­sen­te­rer kom­mu­ner­ne, tal­te - Så tal­te de blå i 55 min. og de rø­de i 20 min. Vi over­ve­je­de og­så at flyt­te kon­fe­ren­cen til Oden­se, for at Car­sten Han­sen vil­le ha­ve nem­me­re ved at nå det, « si­ger Ven­stres ud­valgs­for­mand i re­gio­nen Step­ha­nie Lo­h­se.

Her­til sva­rer Jesper Pe­ter­sen:

» Man kun­ne og­så ha­ve in­vi­te­ret fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen el­ler skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht, som og­så er re­le­van­te mi­ni­stre. Men det gjor­de man ik­ke, og man har i det he­le ta­get ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.