UD MED Carl Holst: Ta­le­ti­den var helt ri­me­lig SPROGET!

BT - - NYHEDER - Ne so­le jer i op­mærk­som­hed.? kvart mio. ek­stra i ud­gif­ter)?

Er det ri­me­ligt. at Ven­stre- po­li­ti­ke­re fik så me­get ta­le­tid, og S og SF så lidt?

Carl Holst: Tjah det er vel ik­ke helt skævt. Jeg er jo selv ven­stre­mand - for­man­den for ud­val­get i re­gio­nen til­hø­rer og­så Ven­stre, og det gør KKR- for­man­den så­mænd og­så. Hvis du der­til læg­ger, at 17 ud af 22 borg­me­stre i Syd­dan­mark er fra Ven­stre, så er det vel ik­ke helt uden­for ski­ven.

Hvad si­ger du til Jesper Pe­ter­sens kri­tik af, at du og Lars Løk­ke kun-

Al­le fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re valgt i Syd­dan­mark var in­vi­te­ret til top­mø­det. Ad­skil­li­ge mi­ni­stre blev og­så til­budt at ta­le på da­gen. ( fi­nans­mi­ni­ster, øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster, be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster - og by-, bo­li­gog land­di­strikt­s­mi­ni­ster). Men af en el­ler an­den grund hav­de de ik­ke lyst til el­ler mu­lig­hed for at del­ta­ge på net­op den­ne da­to.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kri­ti­se­rer og­så ar­ran­gø­rer­ne for at hy­re kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma­et Ge­el­muy­den Kie­se, selv om Re­gion Syd­dan­mark selv rå­der over en stor kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling?

Be­slut­nin­gen om at hy­re et PR- bu­reau har ad­mi­ni­stra­tio­nen ta­get i bed­ste hen­sigt om at la­ve et godt top­mø­de. Det, der be­ty­der no­get for mig, er, at det på da­gen lyk­ke­des at sam­le be­slut­nings­ta­ge­re fra kom­mu­ne, re­gion og stat til en de­bat om Syd­dan­marks styr­ker og ud­for­drin­ger. Det er kam­pen for lands­de­len, der op­ta­ger mig, så vi kan sik­re frem­drift i det syd­dan­ske. Og her ta­ger vi al­le vå­ben i brug.

Ka­ri­na Lorentzen kri­ti­se­rer og­så, at det næ­sten ude­luk­ken­de var Ven­stre- folk, der ud­fyld­te ta­le­ti­den?

Jeg ved, at ad­mi­ni­stra­tio­nen har gjort sit yder­ste for at sam­men­sæt­te et pro­gram med bred del­ta- gel­se. Men vi kan ik­ke dik­te­re folk at mø­de frem. Det er jo et fri­vil­ligt ar­ran­ge­ment.

Kar­sten Uno Pe­ter­sen kla­ger over, at Lars Løk­ke tal­te i 30 mi­nut­ter om ren par­tipo­li­tik?

Læng­den af Lars Løk­ke Ras­mus­sens ta­le har jeg ik­ke ind­fly­del­se på. Men jeg sy­nes, det var en god ta­le om Re­gion Syd­dan­marks mu­lig­he­der for at ska­be vækst og ud­vik­ling. Fle­re an­dre fik til­bud om at ta­le - men tak­ke­de nej.

Er det vir­ke­lig rig­tigt, at hver­ken du el­ler Step­ha­nie Lo­h­se over­ho­ve­det vid­ste, at Ge­el­muy­den Kie­se blev hy­ret til PR- op­ga­ven ( en

Ja. Det er ad­mi­ni­stra­tio­nen, der har hy­ret pr- bu­reau­et.

I øv­rigt si­ger Step­ha­nie Lo­h­se, at I over­ve­je­de at flyt­te he­le mø­det til Oden­se, for at Car­sten Han­sen bed­re kun­ne nå frem - er det rig­tigt?

Det har jeg og­så spurgt ad­mi­ni­stra­tio­nen om - og det blev for­søgt, ef­ter at fle­re so­ci­al­de­mo­kra­ter plud­se­lig meld­te af­bud.

Hvad me­ner du kon­kret, der kom ud af mø­det?

Det gav over­blik og enig­hed om, hvor vo­res lands­del skal hen. Og det er fak­tisk ret godt gå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.