DOM­ME­DAG I 30 SE­KUN­DER

Et kraf­tigt jord­s­kælv skab­te ka­os i Ne­pal fra det ene øje­blik til det an­det

BT - - NAF ER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

NA­TUR­KA­TA­STRO­FE

Et uhyg­ge­ligt jord­s­kælv ram­te i går for­mid­dag dansk tid Ne­pal i det syd­li­ge Asi­en. Over 1.100 er dræbt, og man­ge fle­re fryg­tes at væ­re le­ven­de be­gra­vet i tons­vis af ru­i­ner.

Det tog ik­ke me­re end et sted mel­lem 30 se­kun­der og to mi­nut­ter, før lan­det var for­vand­let til ka­os. Skæl­vet hav­de epi­cen­ter om­kring 80 ki­lo­me­ter fra ho­ved­sta­den Katmandu, der har over 975.000 ind­byg­ge­re.

Et uover­sku­e­ligt an­tal temp­ler og byg­nin­ger i by­en blev til ru­i­ner, og lo­kal­be­folk­nin­gen fyld­te ga­der­ne i fortviv­lel­se og chok. Over 1.100 per­so­ner har mi­stet li­vet ved skæl­vet.

Ik­ke ba­re i he­le Ne­pal, men og­så i na­bo­lan­den­de In­di­en, Ti­bet og Bang­la­desh. Sam­ti­dig skab­te jord­s­kæl­vet ad­skil­li­ge lavi­ner på Mo­unt Eve­rest, der iføl­ge Reu­ters dræb­te 18 per­so­ner. Fle­re end 50 per­so­ner er fort­sat sav­net ef­ter lavi­ner­ne iføl­ge en­gel­ske The Gu­ar­di­an.

Fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er be­ret­te­de da­gen igen­nem om ka­o­ti­ske sce­ner i Katmandu. Mo­bil­net­tet vir­ke­de ik­ke, og folk tur­de ik­ke sø­ge til­ba­ge mod de­res hjem af frygt for ef­ter­skælv. Den frygt vi­ste sig at væ­re vel­be­grun­det, da der iføl­ge CNN blev re­gi­stre­ret he­le 15 ef­ter­skælv, der må­l­te mindst 4,5 på Ri­ch­ter­ska­la­en.

Man­ge dan­ske­re i Ne­pal

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce of­fent­lig­gjor­de lør­dag en li­ste på cir­ka 125 dan­ske­re, der op­hol­der sig i Ne­pal i øje­blik­ket.

Det fak­ti­ske an­tal kan dog vær­re stør­re, da det ik­ke er al­le, der re­gi­stre­rer de­res op­hold. In­gen dan­ske­re er dog blandt de om­kom­ne, ly­der de fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger.

Det hi­sto­ri­ske Dha­ra­ha­ratårn fra 1800- tal­let styr­te­de i grus i Katmandu, og lo­ka­le myn­dig­he­der fryg­ter, at fle­re hund­re­de er ble­vet le­ven­de be­gra­vet i mur­brok­ker­ne.

Lør­dag ef­ter­mid­dag med­del­te re­ge­rin­gen i Ne­pal iføl­ge BBC, at lan­det er i und­ta­gel­ses­til­stand i de be­rør­te om­rå­der. Sam­ti­dig op­for­dre­de man he­le ver­den til at yde hu­ma­ni­tær as­si­stan­ce til lan­det, der ran­ge­rer som et af de fat­tig­ste på klo­den.

Myn­dig­he­der­ne i Ne­pal fryg­ter, at dødstal­let kun vil sti­ge i de kom­men­de da­ge, da man for­moder, at man­ge men­ne­sker sta­dig lig­ger un­der mur­brok­ker­ne.

Ved re­dak­tio­nens de­ad­li­ne i af­tes fort­sat­te red­nings­ak­tio­nen i Ne­pal.

SØN­DAG 26. APRIL 2015

Myn­dig­he­der­ne i Ne­pal fryg­ter, at fle­re hund­re­der er be­gra­vet i mur­brok­ker­ne ef­ter lør­da­gens kraf­ti­ge jord­s­kælv. Jord­s­kæl­vet var så vold­somt, at fle­re byg­nin­ger styr­te­de sam­men. He­le da­gen blev der red­det folk ud af mur­brok­ker­ne. Fo­tos: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.