’ Det er cho­ke­ren­de’ ’’

Dan­ske Emil Me­i­nert Bøt­t­cher for­tæl­ler fra Ne­pal, at he­le by­er nær­mest er jæv­net med jor­den

BT - - NAF ER - Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ ber­ling­s­ke. dk Car­sten Lil­le­lund Pe­der­sen

Vi kun­ne mær­ke jor­den ryste me­get

JORD­S­KÆLV

20- åri­ge Emil Me­i­nert Bøt­t­cher og hans ven An­ton Ve­ster gaard ar­bej­der på et bør­ne­hjem i Lubhu, 15 ki­lo­me­ter syd for ho­ved­sta­den, Katmandu.

De op­le­ve­de på egen krop det vold­som­me jord­s­kælv, må­lt til 7,9 på Ri­ch­ter­ska­la­en, der ram­te om­rå­det lør­dag mor­gen dansk tid.

» Vi lå i sen­gen og mær­ker plud­se­lig vold­som­me rystel­ser, og er helt ude af den, « for­tæl­ler Emil Bøt­t­cher på en skrat­ten­de mo­bil­for­bin­del­se fra Ne­pal til og fort­sæt­ter:

» Det før­ste, vi tænk­te, var ba­re at hjæl­pe, hvor vi kun­ne. Det kom helt in­stink­tivt. Læn­ge­re ne­de ad vej­en er hu­se brast fuld­stæn­dig sam­men og fi­re men­ne­sker lå be­gra­vet un­der mur­brok­ker­ne. Med vo­res og de lo­ka­les hjælp kom de al­le fri af mur­brok­ker­ne uden ska­der, « for­tæl­ler Emil Me­i­nert Bøt­t­cher.

Han for­tæl­ler og­så, hvor sur­re­a­li­stisk det var at væ­re vid­ne til jord­s­kæl­vet på så tæt hold.

Me­get spe­ci­el stem­ning

» Jeg har set men­ne­sker bli­ve bå­ret ud fra nedstyr­te­de mur­brok­ker. Vi tro­e­de, de var dø­de. Stem­nin­gen er me­get spe­ci­el og svær at for­kla­re. Børn lø­ber rundt i ga­der­ne og små­gri­ner, mens de voks­ne står og græ­der, for­tæl­ler Emil og sæt­ter ord på, hvad han selv fø­ler:

» Vi er fuld­stæn­dig ude af den. Vi har al­drig prø­vet no­get lig­nen­de. Vi bli­ver me­get på­vir­ket af de lo­ka­le, og sel­ve sy­net af en by i ru­i­ner. Det he­le er cho­ke­ren­de, « for­tæl­ler dan­ske­ren.

Han for­tæl­ler og­så, at jo læn­ge­re man kom­mer ind mod cen­trum, de­sto vær­re ser det ud. Her er byg­nin­ger i fle­re eta­ger jæv­net med jor­den.

» Den cen­tra­le del af Lubhu er nær­mest helt øde­lagt, men vi bor i yder­kan­ten af by­en, hvor byg­nin­ger­ne ik­ke lig­ger så tæt. «

Skal sove ude i tel­te

Emil Me­i­nert Bøt­t­cher og re­sten af be­folk­nin­gen i Lubhu må ik­ke over­nat­te in­den­for i de­res hjem, da der er frygt for ef­ter­skælv.

Der bli­ver stil­let tel­te op uden­for, hvor ind­byg­ger­ne skal sove for nat­ten.

Da BT var i kon­takt med Emil Me­i­nert Bøt­t­cher, kun­ne han da og­så for­tæl­le, at jor­den med jæv­ne mel­lem­rum ryste­de un­der ham, man­ge ti­mer ef­ter jord­s­kæl­vet.

Bå­de Emil Me­i­nert Bøt­t­cher og An­ton Vestergaard har væ­ret i kon­takt med de­res fa­mi­li­er.

» Vi kun­ne mær­ke jor­den ryste me­get, og så kom der en kæm­pe lavi­ne ned over ba­secamp, så Jel­le og jeg måt­te lø­be for li­vet, « skrev dan­ske­ren på Fa­ce­book lør­dag ved mid­dags­tid dansk tid.

Svært at træk­ke vej­ret

De kun­ne dog ik­ke lø­be fra lavi­nen, så da lavi­nen ram­te, søg­te Car­sten Lil­le­lund Pe­der­sen ly bag et ste­nal­ter. Det red­de­de hans liv.

» Jeg kun­ne in­tet se, og det var svært at træk­ke vej­ret, « skrev han på Fa­ce­book. En an­den dan­sker ved navn Bo Bel­ve­de­re Christensen var og­så på Mo­unt Eve­rest lør­dag, og han gav liv­s­tegn hen ad eftrer­mid­da­gen via blog­gen ’ Op­dag Ver­den’.

» En for­skræk­kel­se fik jeg i dag, da isen be­gynd­te at be­væ­ge sig un­der mig, « skrev han på blog­gen, og sam­ti­dig vur­de­rer han for­hol­de­ne på bjer­get.

» Jord­s­kæl­vet var kraf­tigt nok til at ud­lø­se stenskred og lavi­ner. Det var et rent held, at in­gen blev ramt af de tre se­pa­ra­te lavi­ner om­kring os. «

Iføl­ge blog­gen be­fandt Bo Bel­ve­de­re Christensen sig i 6.400 me­ters høj­de, da lavi­ner­ne rul­le­de.

Et kraf­tigt jord­s­kælv har nær­mest ud­ryd­det he­le by­er i Ne­pal, for­tæl­ler et dansk øjen­vid­ne. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.