Li­de­gaard og Ker­ry i kli­ma- dis­kus­sion

BT - - NF DER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: EPA

BRÆND­PUNK­TER

Uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard ( R) fik sig nat­ten til i går i for­bin­del­se med Ark­tisk Rå­ds mi­ni­s­ter­mø­de i Iqa­lu­it i Ca­na­da en ’ ef­fek­tiv’ snak med den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Jo­hn Ker­ry.

Bå­de Ukrai­ne, Afri­ka, Irak, Sy­ri­en og Ark­tis blev drøf­tet på det i alt 35 mi­nut­ter lan­ge mø­de, be­ret­ter uden­rigs­mi­ni­ste­ren over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Vi har haft 35 me­get ef­fek­ti­ve og di­rek­te mi­nut­ter, hvor vi har væ­ret ver­den rundt. Vi star­te­de i Ukrai­ne, hvor bå­de USA og Dan­mark er stærkt op­ta­get af at prø­ve at fin­de fre­den og få gang i ener­gi­re­for­mer i Ukrai­ne og få la­vet et mod­svar til den me­get mas­si­ve rus­si­ske pro­pa­gan­da, som i øje­blik­ket do­mi­ne­rer bil­le­det man­ge ste­der i Ukrai­ne og desvær­re og­så i Eu­ro­pa – ik­ke mindst i de bal­ti­ske lan­de, « si­ger Martin Li­de­gaard.

Der­næst drøf­te­de mi­ni­stre­ne be­kæm­pel­sen af vol­de­lig is­la­mis­me i Afri­ka, si­tu­a­tio­nen i Ye­men, Irak og Sy­ren for til sidst at en­de i Ark­tis, hvor det ca­na­di­ske for­mand­skab med mi­ni­s­ter­mø­det i Ark­tisk Råd over­gik til USA. Et nyt for­mand­skab, som den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster glæ­der sig over.

» Jeg ta­ger med mig fra mø­det, at vi i Jo­hn Ker­ry og Oba­ma- ad­mi­ni­stra­tio­nen li­ge nu har en helt ut­ro­ligt stærk for­kæm­per for kli­maind­sat­sen i ver­den. Og jeg ved af er­fa­ring, at så­dan har det ik­ke al­tid væ­ret med USA. Så oven i de man­ge kri­ser, vi for­sø­ger at adres­se­re sam­men, gi­ver det lidt håb, at ver­dens stør­ste na­tion rent øko­no­misk er så indstil­let på, at der nu skal gø­res no­get ved kli­ma­et. Det er på hø­je tid, men det er fan­ta­stisk, at det en­de­ligt er kom­met, « un­der­stre­ger Martin Li­de­gaard.

Uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard i snak med USAs uden­rigs­mi­ni­ster, Jo­hn Ker­ry.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.