Kon­kur­ser er en sand guld­gru­be

BT - - NF DER - Char­lot­te Jepsen fra FSR. Fo­to: Mads Nis­sen

GOD FOR­RET­NING

Si­den fi­nanskri­sens be­gyn­del­se i 2008 har kon­kurs­be­hand­ling væ­ret en sand guld­gru­be for ad­vo­kat­bran­chen, der sid­ste år iføl­ge tal fra Dan­marks Sta­ti­stik hen­te­de om­sæt­ning for 1,1 mil­li­ard kro­ner fra be­hand­ling af kon­kurs­bo­er.

Et at­trak­tivt mar­ked, som re­viso­rer­ne nu ger­ne vil ha­ve en bid af. Men iføl­ge Char­lot­te Jepsen, der er di­rek­tør i FSR, dan­ske re­viso­rer, hand­ler det for re­viso­rer­ne om me­re end blot mar­keds­ad­gang.

» Hvis der skal væ­re re­el kon­kur­ren­ce, skal man kig­ge på det sam­le­de in­sol­vens­sy­stem un­der ét og se, hvor­dan man får øget ef­fek­ti­vi­te­ten og kva­li­te­ten i sy­ste­met. Hvis man ba­re vi­dere­fø­rer det sam­me sy­stem, hvor skif­te­ret­ter­ne for­de­ler op­ga­ver­ne, får man ik­ke nød­ven­dig­vis skabt øget kon­kur­ren­ce, « si­ger hun til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

FSR – dan­ske re­viso­rer fo­re­slår, at Dan­mark la­der sig in­spi­re­re af Eng­land, hvor bå­de ad­vo­ka­ter, re­viso­rer og an­dre med øko­no­misk bag­grund kan bli­ve cer­ti­fi­ce­ret til at be­hand­le kon­kurs­bo­er. En op­gø­rel­se fra 2008 vi­ser, at knap en tred­je­del af de cer­ti­fi­ce­re­de har en re­visor­fag­lig, fi­nan­si­el el­ler øko­no­misk bag­grund, mens kun 10 pct. er juri­ster. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.