Cyk­li­ster ra­ser i tra­fik­ken

BT - - NF DER - Cyk­li­ster op­fø­rer sig tru­en­de i tra­fik­ken. Thomas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to

TRUS­LER

Ind­til nu er vejv­re­de mest be­skre­vet som et fæ­no­men blandt bi­li­ster, men en ny un­der­sø­gel­se fra Cyk­list­for­bun­det vi­ser, at de blø­de tra­fi­kan­ter ik­ke står til­ba­ge, når det gæl­der hår­de ord.

Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra Cyk­list­for­bun­det iføl­ge Po­li­ti­ken. 55 pro­cent af tra­fi­kan­ter­ne si­ger, at de har væ­ret ud­sat for vre­de fra cyk­li­ster, mens tal­let for Kø­ben­havn er helt op­pe på 75 pro­cent. Un­der­sø­gel­sen vi­ser des­u­den, at 60 pro­cent har op­le­vet til­råb, 40 pro­cent har få­et fin­ge­ren, mens 11 pro­cent har mod­ta­get trus­ler fra cyk­li­ster i ho­ved­stads­om­rå­det. Iføl­ge pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi Thomas Nielsen er især trus­ler i tra­fik­ken ube­ha­ge­li­ge, ulov­li­ge og bur­de ik­ke fin­de sted. » Trus­ler er me­get vær­re end et ud­råb, for det bli­ver sid­den­de i sin­det. Når man tru­er, er det for at skræm­me og ned­kæm­pe den an­den, og det er helt uri­me­ligt, « si­ger han til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.