DAN­SKER­NE DUM­PER PR

Fler­tal i ny op­sigtsvæk­ken­de må­ling: Prins Hen­rik har yd­my­get Dr

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

UPO­PU­LÆRT AF­BUD

Prins Hen­rik bå­de svig­te­de og yd­my­ge­de Dron­nin­gen, da han først meld­te af­bud til hen­des fød­sels­dag og der­ef­ter drog mod ka­na­ler­nes by, Ve­ne­dig i Ita­li­en.

Så­dan ly­der dan­sker­nes hår­de dom i en ny op­sigtsvæk­ken­de me­nings­må­ling om prins Hen­riks af­bud til dron­ning Mar­gret­hes fød­sels­dag og Prins­ge­ma­lens plud­se­li­ge genop­stan­del­se kort tid ef­ter.

Det var lagt op til en fest­dag af de helt sto­re, ik­ke ba­re i kon­ge­hu­set, men i he­le Dan­mark, da Hen­des Ma­jestæt Dron­ning Mar­gret­he II fyld­te 75 år 16. april.

Fød­sel­a­ren skul­le sam­men med prins Hen­rik kø­re i ka­ret igen­nem Kø­ben­havns ga­der, og kon­ge­fa­mi­li­en skul­le tra­di­tio­nen tro vin­ke til dan­sker­ne fra bal­ko­nen på Ama­li­en­borg Slot.

Nu er den fest­fyld­te dag dog ble­vet over­skyg­get af et op­sigtsvæk­ken­de af­bud.

En slem in­flu­en­za be­tød, at prins Hen­rik hver­ken hav­de kræf­ter til at vin­ke fra bal­ko­nen el­ler kø­re i ka­ret med Dron­nin­gen.

Be­kym­ren­de op­før­sel

Men hvad der måt­te ha­ve be­gyndt med be­kym­ring for den 80- åri­ge prins’ hel­bred i de dan­ske stu­er, blev i den grad for­veks­let til be­kym­ring over hans op­før­sel, da den sen­ge­lig­gen­de prins Hen­rik al­le­re­de mor­ge­nen ef­ter Dron­nin­gens fød­sels­dag var frisk nok til at kø­re mod Tys­kland og der­fra fly­ve mod Sy­d­eu­ro­pa for en dag se­ne­re of­fent­ligt gri­ne og hyg­ge sig på Mar­kus­plad­sen i Ve­ne­dig.

Det vi­ser en me­nings­må­ling, som Gallup har fo­re­ta­get for BT.

51 pct. af dan­sker­ne tror, at der lig­ger no­get an­det end in­flu­en­za bag prins Hen­riks fra­vær til Dron­nin­gens fød­sels­dag. Kun 15 pct. tror, at han hav­de in­flu­en­za.

Det­te selv om kon­ge­hu­set har ud­talt, at Prins­ge­ma­len rej­ste til Sy­d­eu­ro­pa for at kom­me sig helt ef­ter at ha­ve væ­ret sen­ge­lig­gen­de.

66 pct. er eni­ge el­ler over­ve­jen­de eni­ge i, at prins Hen­rik ’ svig­te­de’ Dron­nin­gen ved at mel­de af­bud til fød­sels­da­gen for der­ef­ter at rej­se. 58 pct. me­ner, at Prins­ge­ma­len li­ge­frem ’ yd­my­ge­de’ Dron­nin­gen.

Mar­kan­te ud­s­ving

Ek­stern lek­tor i hi­sto­rie ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og kon­ge­hu­s­eks­pert, Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, kal­der ‘ det me­get mar­kan­te ud­s­ving’.

Som du kan læ­se i da­gens po­rtræt af prins Hen­rik, er det langt­fra før­ste gang, at Prins­ge­ma­len læg­ger sig ud med den dan­ske be­folk­ning. Men Hov­bak­ke ser den ak­tu­el­le sag som vær­re end de an­dre, for­di der her stil­les spørgs­mål ved Prins­ge­ma­lens tro­vær­dig­hed.

» Er der no­get, be­folk­nin­gen ik­ke kan li­de, er det net­op, når der stil­les spørgs­mål ved tro­vær­dig­he­den. Det gæl­der for kon­ge­hu­set, og det gæl­der for po­li­ti­ke­re. Det er nok og­så år­sa­gen til, at hans po­pu­la­ri­tet den­ne gang er fal­det mar­kant. Der er man­ge, der mistæn­ker prins Hen­rik for ik­ke at væ­re rig­tig syg, og det gør den­ne sag ret al­vor­lig, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Den rin­ge­ste re­præ­sen­tant

Gal­lups må­ling for BT vi­ser, at sa­gen og­så har på­vir­ket dan­sker­nes syn på, hvor­dan prins Hen­rik re­præ­sen­te­rer Dan­mark. Han ran­ge­rer nu som den rin­ge­ste re­præ­sen­tant af al­le kon­ge­hu­sets med­lem­mer. Med den ak­tu­el­le sag har han over­ta­get sid­ste­plad­sen fra prins Joachim, der og­så har dø­jet med dan­sker­nes skep­sis, ef­ter han gik fra land­mand til jet­set­ter i Kø­ben­havn.

På en ska­la fra et til fem, hvor fem er me­get godt og ét er me­get dår­ligt, er prins Hen­rik gå­et fra et snit på 3,25 pr. 8. april til 2,93 pct. ef­ter Dron­nin­gens fød­sels­dag.

Den fal­den­de po­pu­la­ri­tet kom­mer ef­ter, at prins Hen­rik el­lers i sit livs ef­ter­år har op­nå­et en stør­re po­pu­la­ri­tet hos dan­sker­ne. Men det er ty­pisk for prins Hen­rik, at han får trå­dt i spi­na­ten, når det går ham godt.

» Det sker hver gang for prins Hen­rik, at han er re­la­tivt po­pu­lær i pe­ri­o­der, og så er der kom­met nog­le sa­ger, hvor han har op­ført sig på må­der, der væk­ker kri­tik, og så da­ler hans po­pu­la­ri­tet igen, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra kon­ge­hu­set.

TIDS­LINJE Prins Hen­rik gik på kort tid fra sen­ge­lig­gen­de til turist:

fejrer dron­ning Mar­gret­he 75 års fød­sels­dag. Fest­da­gen slut­ter kort ef­ter kl. 23 på Fre­dens­borg Slot. Prins Hen­rik mel­der af­bud til fød­sels­da­gen på grund af in­flu­en­za. Dron­nin­gen ud­tal­te ef­ter­føl­gen­de, at hun hav­de kørt i ka­ret i Kø­ben­havn, at det var ’ en sær­lig op­le­vel­se’, men: ’ Kun sav­ne­de jeg min mand ved min si­de. Han lig­ger der­hjem­me og sav­ner at væ­re med, men jeg skul­le hil­se man­ge gan­ge’.

TORS­DAG 16. APRIL

FRE­DAG 17. APRIL

kl. 9 ind­le­der Prins­ge­ma­len iføl­ge Ek­stra Bla­det en fem ti­mer lang kø­re­tur fra Fre­dens­borg til Ham­borg. Der­fra fly­ver han til Ve­ne­dig. Et dansk par ser prins Hen­rik på en ra­ste­plads i Nordtys­kland.

we­e­ken­den 18. og 19. april bli­ver prins Hen­rik spot­tet af dan­ske turi­ster på Mar­kus­plad­sen i Ve­ne­dig, hvor han bl. a. hyg­ger sig og gri­ner.

om af­te­nen re­tur­ne­rer prins Hen­rik til Fre­dens­borg Slot.

I LØ­BET AF

MAN­DAG 20. APRIL

SØN­DAG 26. APRIL 2015

Prins Hen­rik er kon­ge­hu­sets rin­ge­ste re­præ­sen­tant, me­ner dan­sker­ne iføl­ge en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Gallup for BT. Her er han fo­to­gra­fe­ret med dron­ning Mar­gret­he i an­led­ning af sin hu­strus 40 års ju­bilæum i 2012. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.