’’

BT - - NYHEDER - Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert

Prins Hen­rik er en re­bel og en mand, der gør, hvad han vil, uan­set hvor­dan sam­fun­det og om­gi­vel­ser­ne re­a­ge­rer på det

På man­ge må­der er prins Hen­rik en del af sel­ve sym­bo­let på Dan­mark. Og i det sto­re og he­le gan­ske vel­lidt blandt dan­sker­ne. Men pa­ra­doksalt nok er det, når han stik­ker ho­ve­d­et frem, at hans po­pu­la­ri­tet da­ler. Når han kla­ger over, at han ik­ke er po­pu­lær nok. Ik­ke vel­lidt nok. Ik­ke respek­te­ret nok.

Hvem er han så, den­ne mand, der opgav sit navn, sit stats­bor­ger­skab, sin re­li­gion sti­ke­re­de prins, der hav­de slå­et be­ne­ne væk un­der lan­dets kom­men­de dron­ning. De se­ne­ste uger har dan­sker­ne dog ryn­ket bryn over den nu 80- åri­ge prins­ge­mal, der var for syg til at kom­me til vin­du­et på Fre­dens­borg Slot og vin­ke ved den tra­di­tions­ri­ge mor­gen­væk­ning ved sin hu­strus 75- års fød­sels­dag, men som un­der et døgn ef­ter var frisk nok til at sæt­te sig i sin bil og kø­re til Ham­borg for at fly­ve til turist­mag­ne­ten Ve­ne­dig.

’ Re­kre­a­tion’ ly­der for­kla­rin­gen fra hof­fet. Se­ne­st er det kom­met frem, at prins­ge­ma­len ef­ter­føl­gen­de har væ­ret til un­der­sø­gel­se på Rigs­ho­spi­ta­let.

I 50er­ne var den un­ge Hen­ri de Mon­peze­at en respek­te­ret del af Pa­ris’ in­tel­lek­tu­el­le over­klas­se. For­fat­ter og jour­na­list Stép­ha­nie Sur­ru­gue be­ret­ter i bi­o­gra­fi­en ’ Ene­gæn­ger – po­rtræt af en prins’ om, hvor­dan den un­ge Hen­ri de Mon­pezat var som en film­stjer­ne, når han kom hjem på fe­rie fra Pa­ris til Château le Cayrou i det syd­ve­st­li­ge Frank­rig, hvor han er op­vok­set.

» Al­le fa­mi­li­er­ne hå­be­de at gif­te en dat­ter bort til ham. Vi var al­le sam­men fo­rel­ske­de i Hen­ri, « har hans ku­si­ne for­talt i et in­ter­view man­ge år se­ne­re.

Den bly prin­ses­se

Men den am­bi­tiø­se gre­ve og diplo­mat valg­te en kvin­de langt væk fra lands­by­en i Frank­rig. Ved et mid­dags­sel­skab i London i 1965 fik han den bly dan­ske prin­ses­se Mar­gret­he til bords, og året ef­ter fri­e­de han til hen­de. En uge ef­ter fri­e­ri­et blev han til­budt en am­bas­sa­dør­post. En post, han hav­de stræbt ef­ter he­le sit voks­ne liv, men som han blankt måt­te af­slå. FORT­SÆT­TER NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.