’’

BT - - NF ER - Chri­sti­an Kjær

Han er en af de bed­ste per­son­lig­he­der blandt mi­ne ven­ner. Han er så ær­lig og li­ge­frem og så ven­lig

Prins Hen­rik har da hel­ler al­drig lagt skjul på, at han har haft svært ved at fin­de sin ret­te hyl­de i Dan­mark. Re­du­ce­rin­gen fra en be­tyd­nings­fuld, ef­ter­trag­tet og suc­ces­fuld mand i sit hjem­land til æg­te­mand uden egent­ligt ar­bej­de og uden egent­lig løn, var pi­ne­fuld.

Prins Hen­rik tog en ud­dan­nel­se i fly­ve­våb­net og blev ud­nævnt til or­denskans­ler, men det var ik­ke nok. I 1969 tog han der­for et ci­vilt job for Dansk Rø­de Kors.

Ik­ke in­te­gre­ret

Men han hav­de sta­dig ik­ke fun­det si­ne fød­der i Dan­mark, og var sta­dig ik­ke en in­te­gre­ret del af lan­det. Det hjalp da hel­ler ik­ke på si­tu­a­tio­nen, at den stol­te fransk­mand kort for­in­den i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke tal­te om sit syn på bør­ne­op­dra­gel­se.

» Børn er som hunde el­ler he­ste, de skal tæm­mes, for at man kan få et godt for­hold til dem. Jeg har selv få­et mi­ne lus­sin­ger, det ta­ger man ik­ke ska­de af, « sag­de han i in­ter­viewet, hvil­ket vak­te et ra­ma­skrig i da­ti­dens rund­kreds­pæ­da­go­gi­ske Dan­mark.

Et kvart år­hund­re­de se­ne­re fik prins Hen­rik ef­ter alt at døm­me en stikpil­le med på vej­en ved hans og dron­ning Mar­gret­hes sølvbryllup, da kron­prins Fre­de­rik i sin ta­le kom­men­te­re­de sin fars op­dra­gel­ses­me­to­der.

» Pa­pa, man si­ger, at den, man el­sker, tug­ter man. Vi tviv­le­de al­drig på din kær­lig­hed. «

Vel­lidt blandt ven­ner

Blandt ven­ner­ne var og er prins Hen­rik vel­lidt. Sin pas­sion for ten­nis har han ta­get med sig fra Frank­rig, og han har gen­nem åre­ne op­byg­get var­me ven­ska­ber med blandt an­dre mo­de­ska­be­ren Erik Brandt, en­tertai­ne­ren Ed­die Skol­ler og kom­po­ni­sten Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re.

» Jeg sy­nes, han er et af de mest fan­ta­stisk men­ne­sker, jeg har mødt i mit liv. Han er klog og ven­lig, en gut­ter­mand uden li­ge. Det sy­nes jeg så­dan set og­så, han har vist i he­le sin ger­ning for Dan­mark og i sin fær­den i al al­min­de­lig­hed, « si­ger ven­nen Erik Brandt, der un­der­stre­ger, at han in­gen kom­men­ta­rer har til det, der i øje­blik­ket fo­re­går om­kring prins­ge­ma­len.

» Jeg ud­ta­ler mig ik­ke om no­get, der ik­ke kom­mer mig ved. Men jeg har ple­jet me­get om­gang med ham, vi har spil­let enormt me­get ten­nis sam­men, og jeg har rejst me­get med ham. Han er vit­tig, mor­som og vi­de­be­gær­lig, « si­ger han.

Hel­ler ik­ke er­hvervs­man­den Chri­sti­an Kjær vil ud­ta­le sig om de ver­se­ren­de epi­so­der i kon­ge­hu­set. Om prins­ge­ma­len, som han i åre­vis har nydt sel­skab af på jagt­mar­ker­ne, si­ger han:

» Han er en af de bed­ste per­son­lig­he­der blandt mi­ne ven­ner. Han er så ær­lig og li­ge­frem og så ven­lig. Han er loy­al og en fan­ta­stisk ven. «

At ven­ner­ne klap­per i, når det hand­ler om Prin­sens mysti­ske for­svin­den til Ve­ne­dig, hæn­ger for­ment­lig sam­men med, at det ik­ke er før­ste gang i år, han gør sig uhel­digt be­mær­ket. Kort ef­ter ter­r­or­an­gre­bet mod Kø­ben­havn i fe­bru­ar holdt re­gent­par­ret pres­se­mø­de for hol­land­ske jour­na­li­ster for­ud for et stats­be­søg fra det hol­land­ske kon­ge­hus.

Dæm­pet af Mar­gret­he

Her tog prins Hen­rik or­det. Og for­tal­te i lan­ge ven­din­ger om, at han sta­dig øn­sker at væ­re kon­ge­ge­mal og ik­ke for­står, hvor­for han ik­ke bli­ver be­trag­tet som li­ge­vær­dig med sin hu­stru. Først da dron­ning Mar­gret­he lag­de en hånd på prins­ge­ma­lens ryg for at få ham til at hol­de in­de, stop­pe­de han sin lan­ge ta­le­strøm.

Det er tit­len ’ prins’, der gør ondt. I 2005 æn­dre­de han selv ti­tel til prins­ge­mal for at di­stan­ce­re sig fra al­le de små prin­ser, der be­gynd­te at pib­le frem i form af bør­ne­børn. Men ki­men til min­dre­værd var al­le­re­de plan­tet. Og i 2002 gik det galt.

Året var kun li­ge be­gyndt, da en guld­ka­ret tril­le­de gen­nem Kø­ben­havn. Tra­di­tio­nen tro skul­le dron­ning Mar­gret­he stå for før­ste del af nytårs­ku­ren, men hun var fal­det ned ad trap­pen på Mar­se­lis­borg Slot og hav­de kvæ­stet ri­b­be­ne­ne. Ved si­den af prins Hen­rik i ka­re­ten sad der­for i ste­det hans søn, kron­prins Fre­de­rik. Om mor­ge­nen hav­de Dron­nin­gen for­talt sin mand, at han ik­ke som for­ven­tet skul­le over­ta­ge hen­des rol­le ved nytårs­ku­ren. Det skul­le i ste­det Kron­prin­sen.

Det blev drå­ben, der fik prins Hen­riks hårdt­prø­ve­de bæ­ger til at fly­de over. En må­ned se­ne­re kun­ne he­le Dan­mark for før­ste gang læ­se hans harm­dir­ren­de skuf­fel­se på for­si­den af BT: ’ Jeg fø­ler mig kas­se­ret’ stod der. Prins Hen­riks livskri­se var med ét blot­tet for be­folk­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.