Dansk rej­se­kon­ge er død

Rej­se­kon­gen Jens Ve­i­no dø­de ons­dag den 22. april

BT - - NYHREEDIGDEREET - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk Pe­ter Vo­er­gaard Fo­tos: Scan­pix

DØDS­FALD

pe­vo@ bt. dk

En af de stør­ste pio­ne­rer i den dan­ske rej­se­bran­che dø­de i den­ne uge.

Jens Ve­i­no, der igen­nem man­ge år var di­rek­tør i bå­de Tjæ­re­borg Rej­ser og Lar­sen Rej­ser, bli­ver af Star Tours tid­li­ge­re salgs­di­rek­tør, Stig El­ling, kaldt ’ en af de stør­ste pio­ne­rer i den dan­ske rej­se­bran­che’ og var , iføl­ge El­ling, ’ må­ske og­så lidt me­re mo­dig end Spies.’

» Han var en, der li­ge­som Si­mon Spies tur­de at gø­re nog­le ting. Han var en god for­ret­nings­mand og fik f. eks. sat New York på rej­se­kor­tet, ef­ter han hav­de la­vet en af­ta­le med et fly­sel­skab, som kun­ne fly­ve dan­sker­ne der­over til for­nuf­ti­ge pri­ser, « si­ger Stig El­ling.

» Jeg be­trag­ter ham som en af dem, der er år­sag til, at bran­chen er, hvor den er i dag. Det er et stort tab, at han ik­ke læn­ge­re er iblandt os. «

Jens Ve­i­no dø­de som en højt el­sket mand, far, svi­ger­far og far­far, for­tæl­ler fa­mi­li­en i en døds­an­non­ce i Ber­ling­s­ke.

’ Højt el­sket, stærkt sav­net og for evigt i vo­res hjer­ter er du ta­get af sted på din sid­ste rej­se,’ ly­der det fra fa­mi­li­en.

Hav­de et væld af idéer

Jens Ve­i­no be­gynd­te kar­ri­e­ren hos Tjæ­re­borg Rej­ser i 1982, hvor han end­te som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og iføl­ge fle­re me­di­er med et ry for at ha­ve et væld af idéer til at ud­vik­le rej­se­bran­chen og til at brin­ge dan­sker­ne til nye desti­na­tio­ner.

Rej­sen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos Tjæ­re­borg Rej­ser stop­pe­de imid­ler­tid i 1989.

Jens Ve­i­no blev ef­ter­føl­gen­de chef i dy­ne­kon­gen Lars Lar­sens rej­se­bu­reau, Lar­sen Rej­ser, hvor han var frem til 2002. I de ef­ter­føl­gen­de år hav­de Jens Ve­i­no et par af­stik­ke­re til an­dre bran­cher, bl. a. bil­bran­chen, men det er ti­den i spid­sen for den dan­ske rej­se­bran­chen, der ken­de­teg­ner Jens Ve­i­nos ar­bejds­liv.

Og Stig El­ling pe­ger på, at Jens Ve­i­no hav­de en god næ­se for, hvor­dan for­ret­nin­gen kun­ne ud­vik­les:

» Han in­ve­ste­re­de og var god til at få an­dre - blandt an­det Lars Lar­sen - med på det. Så man kan si­ge, at Jens var mo­dig. Han prø­ve­de nog­le nye ting og hav­de en fan­ta­stisk for­nem­mel­se af, hvad dan­sker­ne ger­ne vil ha­ve. «

Og­så på det per­son­li­ge plan har Jens Ve­i­no gjort ind­tryk på man­ge.

» Jeg har al­tid syn­tes, at Jens var hyg­ge­lig at væ­re sam­men med. De me­d­ar­bej­de­re, som jeg ken­der, der har ar­bej­det for ham, de har for­talt, at han al­tid har væ­ret en me­get hyg­ge­lig, so­ci­al og be­ha­ge­lig per­son. Han var en, som man fik lyst til at ar­bej­de sam­men med, « si­ger Stig El­ling.

Jens Ve­i­no var en af de sto­re per­son­lig­he­der i den dan­ske rej­se­bran­che. Til høj­re sam­men med Lars Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.