Når mor komm

’ Der er så me­get, kvin­der ik­ke for­står’. Od­dset- re­k­la­men, der får kv når mødre­ne fra Fremad Ama­ger træk­ker i fod­bold­støv­ler­ne, og d

BT - - FF - Chri­sti­na Jul Nielsen chrn@ ber­ling­s­ke. dk

KVIN­DE­FOD­BOLD

» Av for h...! « rå­ber Be­ti­na Metzsch.

» Der røg li­ge fi­re tæ­er, « ly­der det lav­mælt.

Der er træ­ning på Fremad Ama­gers kunst­græs­ba­ner. Seks kvin­der i de­res bed­ste al­der har snø­ret støv­ler­ne, vif­tet de un­ge dren­ge væk fra ba­nen og sat hå­ret op.

Hol­det er for mødre og mod­ne kvin­der, der øn­sker mo­tion og et godt grin, fin­der man hur­tigt ud af.

Be­ti­na Metzsch på 48 be­gynd­te at spil­le som 42- årig. Til dag­lig er hun læ­ge­se­kre­tær og mor til to halv­voks­ne børn, men om tirs­da­gen er hun må­l­mand og fod­bold­spil­ler på Fremad Ama­gers old girls- hold. Så snart Be­ti­na Metzsch får at vi­de, hvor­når de­res kam­pe er, byt­ter hun si­ne vag­ter, så hun er sik­ker på at kom­me med. Og træ­nin­gen om tirs­da­gen, ja, den er li­ge så hel­lig som de tre kon­ger. Det er den dag, hun får ugens vi­ta­min­tilskud.

» Jeg luk­ker alt ude. Det er sim­pelt­hen så af­stres­sen­de. Jeg tæn­ker over­ho­ve­det ik­ke på an­det. Det er den re­ne me­di­ta­tion, « si­ger Be­ti­na Metzsch.

Old girls- hol­det i Fremad Ama­ger er ik­ke de ene­ste, der har få­et idéen om et hold for kvin­der i de­res bed­ste al­der. For DBU Sjæl­land har det se­ne­ste år op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af da­mer mel­lem 25 og 59 år, der træk­ker i fod­bold­støv­ler­ne. Med­lem­stal­let er ste­get med 166 kvin­der fra 2014 til 2015 og er nu op­pe på 1.801 spil­le­re. Da­mer over 60 er ste­get med 44 spil­le­re og lan­der på 93, hvil­ket for­mand for DBU Sjæl­land Ole Ja­cob­sen kal­der ’ rig­tig im­po­ne­ren­de’.

» Det er et lavt ud­gangs­punkt, der er for da­mer, men det vok­ser år for år, og det er væl­dig po­si­tivt, « si­ger han.

Net­tet i må­let dan­ner skyg­ge på ba­nen, men bli­ver hur­tigt brudt af to ivri­ge da­mer:

Mødre­ne på si­de­linj­en

» Hvad la­ver du?, « ly­der det fra hen­de tæt­test på bol­den.

» Jeg jag­ter dig sgu da! « fast­slår den an­den.

’ Fru Bis­gaard’ står der med sor­te bog­sta­ver på ryg­gen af den hvi­de fod­bold­trø­je. En sort blon­de­blu­se kry­ber frem un­der trøj­en, og sol­bril­ler­ne sid­der, som de skal på næ­se­ryg­gen. Je­a­net Bis­gaard er 48 år, ren­gø­rings­as­si­stent, mor og hold­le­der på Fremad Ama­gers old girls- hold. Hun spil­le­de fod­bold ’ for man­ge, man­ge år si­den’, men sam­men med Be­ti­na Metzsch var hun med til at stif­te hol­det for fem- seks år si­den. Den­gang de var mødre­ne, der sad ude på si­de­linj­en un­der de­res børns kam­pe.

» Så be­slut­te­de vi, at vi li­ge så godt selv kun­ne spil­le fod­bold, « si­ger Je­a­net Bis­gaard.

Hun for­tæl­ler, at in­den for de se­ne­ste 10 da­ge har hun få­et fle­re opkald fra kvin­der, der øn­sker at væ­re med på hol­det.

» Vi gri­ner jo. Det gi­ver mig det he­le. Jeg glæ­der mig til tirs­dag. Det er mit høj­de­punkt på ugen. «

Selv­om smi­le­ne er sto­re, er en hård skul­der ik­ke sjæl­den, når bol­den først er løs på ba­nen.

Blå mær­ker

» Nog­le gan­ge får vi blå mær­ker af hin­an­den. Det må vi jo så ac­cep­te­re, « rå­ber Fru Bis­gaard ud over ba­nen. fod­bold. Val­get lan­de­de på old girls­hol­det ef­ter et par års pau­se, da det er se­ri­øst, men der er sta­dig tid til fa­mi­li­en.

» For mig er det vildt vig­tigt, at jeg kom­mer her­hen og træ­ner. Jeg kom­mer hjem med for­ny­et ener­gi. «

Stu­di­et fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vi­ser og­så, at fæl­les­skabs­fø­lel­sen er no­get, der ran­ge­rer højt hos kvin­der­ne. Det for­tæl­ler Laila Ot­te­sen, lek­tor ved hu­ma­ni­o­ra og sam­funds­vi­den­skab, som har væ­ret pro­jekt­le­der på stu­di­et.

» Det, de bli­ver fast­holdt af, er de so­ci­a­le bånd. Det er ik­ke det at væ­re sund. For de her kvin­der er det ik­ke nok. Det er fæl­les­ska­bet. «

Det læg­ger Tri­ne Gjel­fort hel­ler ik­ke skjul på:

» Det har gi­vet mig no­get me­re selv­til­lid og selv­værd. At spil­le sam­men med nog­le da­mer, som og­så ro­ser mig, og man ta­ger sig af hin­an­den. Det er en form for fa­mi­lie, « si­ger hun.

Fæl­les­ska­bet

Og spør­ger man Je­a­net Bis­gaard, om det er mo­tio­nen, der er det vig­tig­ste ved fod­bold, fal­der sva­ret promp­te: » Det er fæl­les­ska­bet, helt klart. « Man­ge af kvin­der­ne har for­søgt sig med fit­nes­scen­tre el­ler at lø­be en tur selv. Men det er svært at fin­de gej­sten til at hol­de det ved li­ge, ly­der det fra Laila Ot­te­sen. Det sæt­ter Be­ti­na Metzsch ord på:

» Jeg har for­søgt at stå og hi­ve i en vægtstang. Men jeg er jo ty­pen, at så snart det sy­rer lidt, så stop­per jeg. Men her er jeg så op­ta­get af spil­let, at jeg slet ik­ke op­da­ger det. Jeg tæn­ker nog­le gan­ge, når jeg har spur­tet fra den ene en­de af ba­nen til den an­den, ’ hvor­dan er jeg kom­met her­ned’ «

Og det er net­op det, Laila Ot­te­sen har kon­klu­de­ret, er år­sa­gen til, at kvin­der med suc­ces spil­ler fod­bold.

» Fod­bold er så sjovt, og der er no­get for­plig­ten­de i, at de får ve­nin­der og et net­værk. Det gør, at man kom­mer af sted, for man vil hel­ler ik­ke gå glip af al den snak, der er. «

I dag spil­ler kvin­der­ne fod­bold for at vin­de. Men i be­gyn­del­sen var det mest for sjov, og de til­hør­te en liga uden for ka­te­go­ri med bol­ler og Baileys i halv­le­gen.

» I be­gyn­del­sen tab­te vi med 19 mål. Nu ta­ber vi kun med ét. Så vi har få­et man­ge til­ken­de­gi­vel­ser om, at vi ryk­ker os, « si­ger Be­ti­na Metzsch.

» Vi var fuld­stæn­dig li­geg­la­de den­gang. Der sag­de folk og­så, at det var ut­ro­ligt, når vi hav­de lidt et kæm­pe ne­der­lag, at vi al­le al­li­ge­vel gik ud fra ba­nen med et stort smil på læ­ben. «

Ude på ba­nen fort­sæt­ter de i sam­me tem­po. Et højt tem­po, hvis man spør­ger Je­a­net Bis­gaard.

» Jeg pu­ster så me­get, at man skul­le tro, jeg fik pen­ge for det. «

SØN­DAG 26. APRIL 2015 Be­ti­na på 48 år har spil­let, si­den hun var 42. Er mål mand på hol­det, men ka­ster sig ik­ke ef­ter bol­den, ’ så vil­le jeg bræk­ke al­le knog­ler i krop­pen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.