’’

BT - - FF - Be­ti­na Metzsch

Her er jeg så op­ta­get af spil­let, at jeg slet ik­ke op­da­ger det. Jeg tæn­ker nog­le gan­ge, når jeg har spur­tet fra den ene en­de af ba­nen til den an­den, ’ hvor­dan er jeg kom­met her­ned?’

Forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vi­ser, at ut­ræ­ne­de kvin­der for­bed­rer de­res kon­di­tal med 15 pro­cent ef­ter 16 ugers fod­bold­træ­ning med to ugent­li­ge én- ti­mes træ­nings­pas. Ud over en styr­ket mu­skel­mas­se, op­når de på fod­bold­ba­nen en ef­fek­tiv kom­bi­na­tion af hjer­te- kredsløbs- træ­ning og styr­ke­træ­ning.

Et spæn­den­de til­bud

Og det, tror Ole Ja­cob­sen, er en væ­sent­lig år­sag til, at voks­ne kvin­der nu mel­der sig på ba­nen.

» Jeg er ik­ke over­ra­sket over, at fod­bold er i vækst. Med den op­mærk­som­hed, der har væ­ret på de sund­heds­mæs­si­ge aspek­ter, er der in­gen tvivl om, at fod­bold bli­ver et spæn­den­de til­bud. «

Kvin­der­ne dan­ner en fir­kant, hvor to står i mid­ten og for­sø­ger at fan­ge bol­den. » Nej, nej, nej! - Und­skyld! « Tri­ne Gjel­fort lig­ger plud­se­lig på ryg­gen. Sta­dig smi­len­de. En fra hol­det spænd­te ben, men som det hur­tigt vi­ser sig, når old girls spil­ler bold, er ’ und­skyld’ ik­ke et frem­med ord på græs­set.

I to år har Tri­ne Gjel­fort væ­ret en del af hol­det. Hun er 32 år og sko­le­læ­rer og har tid­li­ge­re spil­let me­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.