For­fø­re­ren

Han for­kla­rer det svæ­re og kom­pli­ce­re­de, så al­le er med, og kom­mer nemt og hur­tigt un­der hu­den på de fl este. Men in­gen kom­mer ind på li­vet af ’ na­tio­nal ro­man­ti­ke­ren’ Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl

BT - - NAF ER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF), par­ti­for­mand

IN­TER­VIEW

De mør­ke ha­bit­buk­ser er hver­ken for lan­ge el­ler for kor­te, jak­ken gør den slan­ke, smal­le mand lidt bre­de­re, mens slip­set er bun­det med en stram knu­de. Han kig­ger rundt, op mod so­len, der skin­ner fra en skyfri him­mel. Det er det­te Dan­mark, ‘ na­tio­nal­ro­man­ti­ke­ren’ el­sker.

Klok­ken har pas­se­ret 9.30, og Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, er an­kom­met til det gam­le Lin­døværft , ca. 15 ki­lo­me­ter nor­døst for Oden­se. ‘ Tryg­hed og til­lid’ står der på den hvi­de Ci­tro­en C4 Grand Pi­cas­so, som og­så er py­n­tet med en hund­e­hvalp, det dan­ske fl ag og et bil­le­de af ham selv.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl smi­ler dren­get. Han har glæ­det sig til i dag, hvor han skal vi­ses rundt på det gam­le værft , som luk­ke­de i 2012, men som nu er på vej op igen.

I dag byg­ger man vi­de­re på no­get dansk og gam­melt. For­ti­den er en del af nu­ti­den. Min­der­ne fra for­ti­den ta­ler han me­get om. Var al­ting bed­re i gam­le da­ge? » Der er i hvert fald nog­le ting, som vi godt kan li­de at tæn­ke på. Poul Rei­chhardt, der fl øjter, er for nog­le et tegn på en fri­hed og en god tid. For mig hand­ler det om, hvor­dan vi kan re­ak­ti­ve­re det, vi hu­sker, og det vi godt kan li­de fra tid­li­ge­re, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

For sto­re for­an­drin­ger ska­ber ut­ryg­hed. Det bry­der han sig ik­ke om, og nu hå­ber den 45- åri­ge par­ti­for­mand, at han eft er nog­le år uden den sto­re ind­fl ydel­se igen kom­mer til at spil­le en ho­ved­rol­le i dansk po­li­tik, når val­get er afh oldt.

Står det til ham, skal der væ­re me­re Mor­ten Korch og min­dre af det, der ‘ sæt­ter folk af’ - og en stram­me­re ud­læn­din­gepo­li­tik.

Det er man­ge dan­ske­re til­sy­ne­la­den­de med på, og de po­li­ti­ke­re, der en­gang ik­ke var ‘ stu­e­re­ne’, le­des i dag af en mand, der i man­ges øj­ne er plet­fri, og som scorer topka­rak­te­rer i tro­vær­dig­heds­må­lin­ger.

Og selv om par­ti­et og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl fra tid til an­den bli­ver an­kla­get for at ven­de på en tal­ler­ken, gi­ve ufi nan­si­e­re­de mil­li­ard- løft er, og ‘ lands­bytos­ser­nes’ min­dre lø­di­ge ud­ta­lel­ser om f. eks. ind­van­dre­re bli- ver he­vet frem af me­di­er og po­li­ti­ske mod­stan­de­re, så er det som om, at Dansk Fol­ke­par­ti al­drig rig­tigt kom­mer i kri­se.

Det skyl­des bl. a. ‘ Tul­le’, som han kal­des på Chri­sti­ans­borg. Par­ti­for­man­den er en af de mest kend­te po­li­ti­ke­re i Dan­mark. Al­li­ge­vel er der ik­ke rig­tigt no­gen, der ken­der po­li­ti­ke­ren, som med anek­do­ter­ne, de let­for­stå­e­li­ge po­in­ter i en kom­pli­ce­ret ver­den og sin ro­li­ge fremto­ning på få mi­nut­ter kan for­fø­re folk, han mø­der.

D e helt tæt­te ven­ner har han ik­ke. Han si­ger, at ‘ væ­re i po­li­tik er som en evig­heds­ma­ski­ne’. Der er he­le ti­den ‘ no­get man kan gå eft er’, og ‘ hvor­når si­ger man nej til det?’

I ste­det for ven­ner har han be­kend­te fra sit liv i po­li­tik og fra fod­bold­hol­det. Men og­så i om­klæd­nings­rum­met eft er fod­bold­kam­pen hand­ler det om dag­pen­ge, Dong- salg, eft er­løn el­ler ind­van­dre­re, si­ger han.

En frisk dreng fra Jyl­land

Fol­ke­tings­med­lem­met Pe­ter Skaarup ( DF), der før­ste gang mø­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl i 1984, og som si­den har dan­net tæt makkerskab med ham, si­ger, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ‘ er og har al­tid væ­ret en frisk dreng fra Jyl­land’.

» Han har al­tid væ­ret vel­ta­len­de - og så har han, så læn­ge jeg kan hu­ske, haft en ev­ne til at for­kla­re selv svæ­re og kom­pli­ce­re­de ting på en let­for­stå­e­lig må­de for folk, så det vir­ker som om, de selv kun­ne ha­ve fun­det på det, han me­ner og si­ger. Det er han god til. «

Skaarup fort­sæt­ter beskri­vel­sen af sin for­mand:

» Jeg an­ser ham ik­ke for én, som ri­si­ke­rer at bli­ve ar­ro­gant, for­di han har en fi n post som for­mand. Han er me­get ne­de på jor­den og har nemt ved at ta­le med folk, han mø­der, men han in­vol­ve­rer ik­ke no­gen i si­ne pri­va­te ting. Hvad der er pri­vat, er pri­vat. «

Hvor an­dre po­li­ti­ke­re in­vi­te­rer in­den­for og de­ler ud af de­res liv, så er Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl an­der­le­des luk­ket. Al­li­ge­vel kan det fø­les, som om en gam­mel ven er kom­met hjem, når Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kom­mer på be­søg for før­ste gang. Men tæt på kom­mer man kun i fan­ta­si­en.

Her på det gam­le værft gi­ver han hånd til Lin­dø In­du­stri­parks di­rek­tør, Car­sten Aa, som i de næ­ste par ti­mer for­tæl­ler, at der i dag igen er travlhed i de gam­le hal­ler. Nu er det især vind­møl­le- industri, der er på ta­pe­tet i om­rå­det, hvor Mær­sk fra 1918 til 2012 byg­ge­de ski­be.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl lyt­ter med hæn­der­ne fol­det bag ryg­gen til di­rek­tø­ren i det sølv­grå jak­ke­sæt, som ta­ler om ste­dets 82 for­skel­li­ge virk­som­he­der, de ca. 1.500 an­sat­te, de kom­men­de ar­bejds­plad­ser, de sto­re kra­ner og den ly­se frem­tid.

» Og det he­le er jo fra værft ets tid, « si­ger DF- bos­sen.

Han kig­ger nu rundt igen, mens han fo­re­stil­ler sig tu­sind­vis af ar­bej­de­re i gang med at sam­le et Mær­sk­skib. Som i gam­le da­ge.

Vi har i Dan­mark - og du har især - en ten­dens til at ta­le med om det, vi har skabt. An­dre ste­der ta­ler man om, at i dag er god, men i mor­gen skal væ­re bed­re...

» Der er ble­vet skabt et bil­le­de af, at for­an­dring ba­re er godt. Og at vi skal for­an­dre he­le ti­den. I en glo­ba­li­se­ret ver­den skal vi sæt­te pris på vo­res sam­fund og dét, vi ger­ne vil be­hol­de. Det er ik­ke, for­di vi skal skrue ti­den til­ba­ge. Men når man tæn­ker til­ba­ge på no­get, der var godt, hvor­for så ik­ke kæm­pe for, at det og­så skal væ­re her i dag? «

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl bli­ver født 30. juli 1969 i Bræd­strup, by­en mel­lem Hor­sens og Sil­ke­borg. For­æl­dre­ne er læ­re­re, men hans far er og­så er­hvervs­mand, der har to­baks­for­ret­ning og ejendomme ved si­den af sin læ­rer­ger­ning. Fa­de­ren er ak­tiv i Det Ra­di­ka­le Ven­stre, og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og hans to sto­re­brød­re ser, hvor­dan fa­de­ren skri­ver kro­nik­ker, læ­ser­bre­ve og er ak­tiv i det lo­ka­le po­li­ti­ske ar­bej­de. Fa­de­ren bli­ver al­drig fuld­tidspo­li­ti­ker, og Kri­sti­an Thu­le-

SØN­DAG 26. APRIL 2015 sen Da­hl bli­ver al­drig med­lem af Det Ra­di­ka­le Ven­stre. Han er fra barns­ben fa­sci­ne­ret af Mo­gens Gli­strup, der i 1972 har stift et Frem­skridtspar­ti­et, og som tord­ner mod skat­te­tryk­ket og ‘ pa­pir­nus­se­ri’, og med sin umid­del­ba­re, an­ti- au­to­ri­tæ­re, uim­po­ne­re­de og uor­to­dok­se fa­con har ta­get Dan­mark med storm. Gli­strup ta­ger, me­ner un­ge Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, dan­sker­nes be­kym­rin­ger al­vor­ligt. Gli­strup ta­ler ik­ke ned til folk, han ta­ler til folk - dér, hvor de er.

Som 13- årig mel­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sig i 1982 ind i Frem­skridtspar­ti­et, og ni år se­ne­re bli­ver han for­mand for par­tiets ung­domsor­ga­ni­sa­tion.

21. sep­tem­ber 1994 bli­ver han valgt til Fol­ke­tin­get, og året eft er er han medstift er af Dansk Fol­ke­par­ti, som han i dag sid­der på top­pen af. Pri­vat er han gift med Berit og far til tre, men hvad der sker i hjem­met i Thy­re­god mel­lem Vej­le og Her­ning, det bli­ver i Thy­re­god.

Gli­strup tog al­le al­vor­ligt

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl si­ger, at hans før­ste mø­de til et de­ba­ta­r­ran­ge­ment med Mo­gens Gli­strup sta­dig sid­der i ham i dag.

» Han sva­re­de på al­le spørgs­mål. Han tog al­le al­vor­ligt, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

I hal­ler­ne, i mi­ni­bus­sen, som frag­ter os rundt på Lin­dø In­du­stri­park, og un­der den blå him­mel, gri­ner di­rek­tø­ren og po­li­ti­ke­ren på de sam­me tids­punk­ter, som var de to gam­le ven­ner. Car­sten Aa be­skri­ver sin gæst som ‘ en­ga­ge­ret og lyt­ten­de’ og som en, ‘ der ik­ke ba­re kom for at få ta­get et bil­le­de.’

Sam­me op­le­vel­se ser sme­den i sik­ker­heds­sko­e­ne, ar­bejd­s­tø­jet og hjel­men på ho­ve­d­et ud til at ha­ve. I fl ere mi­nut­ter står po­li­ti­ke­ren og ar­bej­de­ren ale­ne. ‘ Tul­le’ smi­ler igen, spør­ger til sme­dens ar­bej­de, til for­ti­den og nu­ti­den og frem­ti­den.

På vej til da­gens an­det ar­ran­ge­ment hos Oden­se Jour­na­list­for­e­ning har par­ti­le­de­ren få­et fi ngre i et ek­sem­plar af den lo­ka­le ugea­vis. I ele­va­to­ren står han tæt sam­men med nog­le af dem, der skal hø­re hans oplæg. Det be­mær­kes, at han har en avis un­der ar­men.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.