’’

BT - - NAF ER - Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF)

Væl­ger­ne går op i, om jeg kæm­per for det, jeg si­ger, jeg kæm­per for

læn­ge­re tid end de fle­ste. Hvis eks­per­ter, magt­ful­de bos­ser i er­hvervs­li­vet el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner hæv­der, at no­get er på en be­stemt må­de el­ler skal ha­ve et be­stemt ud­fald, sæt­ter han sig ger­ne og of­te på tværs.

Han si­ger, at der i ‘ po­li­tik og sam­funds­for­hold ik­ke er no­gen fa­cit­lis­te.’ Det hand­ler om, hvem der kan ar­gu­men­te­re bedst - og længst, må man for­stå. Hård­he­den fin­des og­så bag dø­re­ne, og i DFre­gi er di­sci­plin et nøg­le­ord. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har væ­ret med til at smi­de fle­re med­lem­mer ud af par­ti­et, der fra be­gyn­del­sen har væ­ret top­sty­ret.

Han si­ger, at ‘ dan­sker­ne al­drig må væ­re i tvivl om par­tiets linje’, og at ‘ det er mit an­svar at få folk til at ret­te ind, så den tvivl al­drig op­står.’

Der er og­så no­get ky­nis­me i dig?

» Man skal pas­se på med at mis­bru­ge or­det. Jeg skal kun­ne skæ­re igen­nem. Men det er jo le­del­se. Det er ba­re en nød­ven­dig­hed, « si­ger han.

Han frem­står nu kon­trol­le­ret, nær­mest ma­ski­nel, som én der ik­ke si­ger no­get, uden han har over­ve­jet hvert et ord.

Han af­vi­ser, at det er så­dan, og hen­vi­ser til, at han bå­de nu og tid­li­ge­re på da­gen ta­ler uden et fast ma­nuskript. Men det vir­ker al­li­ge­vel som om, at bil­le­det af ham skal væ­re på en be­stemt må­de. Han slår det hen:

» Væl­ger­ne går op i, om jeg kæm­per for det, jeg si­ger, jeg kæm­per for, « si­ger han. Hvor­når ske­jer du ud? » Når jeg f. eks. ser en Li­ver­pool- kamp. Det er mit fri­sted. I spor­tens ver­den er det le­gi­timt at rå­be lidt ad fjern­sy­net. Så kan man dis­ku­te­re, om det er at ske­je ud. «

Kan du fin­de på at drik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.