’’

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Thul­sen Da­hl ( DF)

Jeg hå­ber, at dan­sker­ne op­le­ver mig, som én, der er her for mi­ne po­li­ti­ske ide­er

ning og med­lem­mer.

» Hvis jeg mø­der en par­ti­fæl­le, som er ved at glem­me, hvor­dan vir­ke­lig­he­den er, så min­der jeg ved­kom­men­de om, hvor­dan det går, når man tror, at tin­ge­ne er på plads, in­den de er det, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Er sandheden ik­ke, at det er van­ske­ligt at sid­de med an­sva­ret. Og når man er an­svars­ha­ven­de, kan man og­så bli­ve tvun­get til at træf­fe be­slut­nin­ger, som man ik­ke vil træf­fe, hvis man ik­ke er i re­ge­ring?

» Ta­ger man kun an­svar, når man er i re­ge­ring? Det me­ner jeg ik­ke. Jeg har truf­fet be­slut­nin­ger, som jeg ik­ke hav­de drømt om. Og jeg tog og ta­ger an­svar for det. Tag dag­pen­ge- re­for­men. Der kan jeg ik­ke si­ge: ‘ Tal med de an­dre’. Jeg var med til at la­ve den, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Han sid­der i sit mør­ke tøj. Jak­ken har han be­holdt på he­le da­gen, selv om so­len har skin­net, og sved­per­ler­ne har piplet frem på hans til­hø­re­res pan­der den­ne ef­ter­mid­dag i Oden­se. Slip­seknu­den er og­så sta­dig stram. Hvem er du egent­lig? » Jeg er en per­son, der sæt­ter me­get pris på det land, vi har. Jeg er i po­li­tik for at gø­re en for­skel, jeg er en po­li­tisk ildsjæl. Jeg gør ik­ke ting, som fal­der mig una­tur­ligt ba­re for at vi­se nye si­der af mig selv. Det er ik­ke det, jeg skal. Jeg hå­ber, at dan­sker­ne op­le­ver mig som én, der er her for mi­ne po­li­ti­ske ide­er. «

Hvis man åb­ner sig, så vi­ser man og­så nog­le af ens sår­ba­re si­der. Og det vil du helst ik­ke?

» Jeg er kendt for mit po­li­ti­ske hånd­værk, og det er alt ri­ge­ligt for mig. Der var en­gang en, der sag­de: Den, der er kendt, er kendt for no­get. Og den, der er en ken­dis, er kendt for at væ­re kendt, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.