Tre go­de råd

BT - - SUNDHED - Sam­ta­le Kil­de: Hø­re­for­e­nin­gen

Hø­rel­sen er lidt li­ge­som mus­k­ler - de kan godt bli­ve træt­te, men kom­me sig igen. Det kal­des mid­ler­ti­di­ge tær­skel­skift . Det vil si­ge, hvis man er vant til at hø­re mu­sik og plud­se­lig fø­ler et be­hov for at skrue op, så man bør i vir­ke­lig­he­den skrue ned, for så er hø­rel­sen må­ske

ble­vet på­vir­ket. Kil­de: Dor­te Ham­mers­høi, pro­fes­sor i lyd og hø­rel­se, Aal­borg

Uni­ver­si­tet

Ved

Ni­veau og tid er li­ge vig­ti­ge. Hvis ik­ke man hø­rer mu­sik sær­lig højt, er der ik­ke grund til at sæt­te be­græns­nin­gen helt ned til en ti­me. Men har man nog­le af ad­var­sels­sig­na­ler­ne, skal man tæn­ke over si­ne va­ner. Og skrue ned. Det kan væ­re ho­ved­pi­ne, rin­gen for ører­ne, el­ler man fø­ler en træt­hed i

sin hø­rel­se.

støj på 85 dB el­ler me­re skal du bru­ge hø­re­værn, for at be­skyt­te din hø­rel­se.

Hvi­sken Nor­mal Mo­tor­plæ­ne­klip­per Bånd­pud­ser Trak­tor Bo­re­ma­ski­ne Bul­l­dozer Sprøjtepi­stol Kæ­desav Smer­te­græn­se Jet­fl y

30 dB 60 dB 90 dB 93 dB 96 dB 98 dB 105 dB 105 dB 110 dB 125 dB ved start - Ta­ke- Off

140 dB Skud med jagt­ge­vær 165 dB

En

Skru ned for ly­den

lil­le stig­ning i støj­ni­veau­et, f. eks. på tre de­ci­bel, kan væ­re svær at be­mær­ke. Der skal op til ti de­ci­bel til, før du vir­ke­lig op­le­ver en for­skel. Men tre de­ci­bel er al­li­ge­vel nok til, at din ri­si­ko for hø­reska­der for­dob­les.

Pas på i tra­fi kken

75

pro­cent har i den nær­me­ste om­gangskreds per­so­ner med ned­sat hø­rel­se, som i en el­ler an­den grad hæm­mes af det, især ved so­ci­a­le sam­men­kom­ster som for ek­sem­pel fa­mi­lie­fe­ster.

pro­cent af dem, der har få­et kon­sta­te­ret hø­re­ned­sæt­tel­se, sva­rer, at de ’ i no­gen’ el­ler ’ i høj grad’ for­sø­ger at skju­le, at de har pro­ble­mer med at hø­re ved so­ci­a­le sam­men­kom­ster.

pro­cent har få­et kon­sta­te­ret ned­sat hø­rel­se. Det sva­rer på land­s­plan til ca. 738.000 per­so­ner.

pro­cent af al­le voks­ne bru­ger høreapparat – sva­re­ren­de til 287.000 per­so­ner.

pro­cent har få­et kon­sta­te­ret ned­sat hø­rel­se, men har ik­ke høreapparat – sva­ren­de til 451.000 per­so­ner.

pro­cent af dem, som bru­ger høreapparat, sva­rer, at de har svært ved at føl­ge med i sam­ta­ler med fem el­ler fl ere per­so­ner, for ek­sem­pel ved fa­mi­lie­fe­ster.

Kil­de: Ana­ly­se Dan­mark

25

18

7

11

Tænk over di­ne va­ner

87

Man skal tæn­ke over, hvor­når man hø­rer mu­sik. Der er ek­semp­ler på un­ge men­ne­sker, der på cy­kel kø­rer ud for­an bi­ler, for­di de ik­ke kan hø­re no­get. Hø­re­te­le­fo­ner fun­ge­rer som øre­prop­per el­ler hø­re­værn, når de sid­der in­de i ører­ne. Der­for kan det væ­re livs­far­ligt at hø­re mu­sik, når man fær­des i

tra­fi kken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.