Giv mig en pri­vatje

Ame­ri­kansk præ­di­kant for­lan­ger 400 mil­li­o­ner af sin lud­fat­ti­ge me­nig­hed

BT - - NAF - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

KUN I USA

Hver we­e­kend gi­ver den ame­ri­kan­ske præ­di­kant Cre­flo Dol­lar sin me­nig­hed på godt 30.000 fa­na­tisk tro­en­de ’ det go­de ord’. Til gen­gæld øn­sker 53- åri­ge Dol­lar sig bræn­den­de en sprit­ny Gul­f­stream jet til godt 400 mil­li­o­ner og helst og­så en rum­fær­ge, så han kan præ­di­ke på Mars.

Det ly­der selv­føl­ge­lig fuld­stæn­dig van­vit­tigt. Men Cre­flo Dol­lar, der vist nok blev døbt Mi­cha­el Smith, er ik­ke en gal vit­tig­hed op­fun­det af Ed­die Murp­hy el­ler en an­den Hol­lywood- ko­mi­ker.

Dr. Dol­lar, som han og­så kal­der sig, er så­mænd én af USAs mest po­pu­læ­re præ­ster. I 1986 op­fandt han sin egen ver­sion af kri­sten­dom­men ’ Wor­ld Chan­gers Church In­ter­na­tio­nal’. Han har skre­vet over 20 bø­ger om, hvor­dan Gud hjæl­per de ret­tro­en­de til hur­tig rig­dom. En af de mest po­pu­læ­re i se­ri­en hed­der di­rek­te ’ The Ho­ly Spi­rit - Your Fi­nan­ci­al Ad­vi­ser’ ( Hel­li­gån­den - din fi­nan­si­el­le rå­d­gi­ver)

Og mens de fle­ste ret­tæn- ken­de dan­ske­re blot vil ryste på ho­ve­d­et og tæn­ke ’ den er der da in­gen, der kø­ber’, så er vir­ke­lig­he­den i Col­le­ge Park i nær­he­den af At­lan­ta i del­sta­ten Ge­or­gia en helt an­den.

Fat­ti­ge og for­blæn­de­de

Da Cre­flon Dol­lar så­le­des holdt sin brand­ta­le om, hvor­dan al­le i den lud­fat­ti­ge og lav­tud­dan­ne­de me­nig­hed nu bur­de ryste op med pen­ge­ne, så var de fle­ste her klar til at sul­te el­ler sæl­ge nog­le af de­res få ejen­de­le blot for at hjæl­pe den ’ stak­kels’ præst, der des­pe­rat hav­de brug for en ny pri­vatjet.

Al­le ved godt, at Cre­flo Dol­lar i for­vej­en har ufat­te­li­ge luksus­hjem i bå­de Los An­ge­les, New York Ci­ty og At­lan­ta samt en per­son­lig for­mue, der iføl­ge Huf­fing­ton Post lig­ger et godt styk­ke over 400 mil­li­o­ner kro­ner. Men det be­ty­der in­gen­ting - tvær­ti­mod. Li­ge­som an­dre stor­kir­ket­præ­ster i USA ba­se­rer Cre­flo Dol­lar nem­lig he­le sin for­ret­ning på en slags mis­un­del­se og den blin­de tro på, at hvis blot me­nig­he­den gi­ver ham de­res tid og ik­ke mindst pen­ge, så vil og­så de ha­ve chan­cen for at bli­ve stin­ken­de ri­ge.

Og­så en rum­fær­ge

Og da fle­re ame­ri­kan­ske me- di­er tid­li­ge­re i år be­gynd­te at dæk­ke Cre­flo Dol­lars mis­brug af me­nig­he­dens be­græn­se­de mid­ler for blot selv at an­skaf­fe sig yder­li­ge­re ek­strem luksus, var re­ak­tio­nen i den enor­me ’ Wor­ld Do­me’kir­ke cho­ke­ren­de.

I ste­det for at se iro­ni­en og ud­nyt­tel­sen, slog den fat­ti­ge me­nig­hed ring om­kring de­res pa­stor og for­sva­re­de hans krav om en ny Gul­f­stream G650.

Selv indstil­le­de Cre­flo Dol­lar for en tid sin mest bræn­den­de re­to­rik. Men for­ri­ge søn­dag gik det så løs igen, og han slog fast, at hvis han øn­ske­de det, vil­le han så­mænd og­så for­lan­ge en rum­fær­ge til én mil­li­ard dol­lar - hvis han ( med eg­ne ord) nu skul­le præ­di­ke på Mars.

Hal­le­lujah!

SØN­DAG 26. APRIL 2015

Øverst: Cre­flo Dol­lars tro hand­ler pri­mært om at bli­ve rig - hur­tigt. Én af hans po­pu­læ­re bø­ger hed­der ’ Hel­li­gån­den - din fi­nan­si­el­le rå­d­gi­ver’. Ne­derst tv.: Cre­flo Dol­lars kir­ke har 30.000 med­lem­mer. Der er plads til 8.500 i ’ Wor­ld Do­me’ i Col­le­ge Park, Ge­or­gia. Ne­derst th.: For bed­re at kun­ne tje­ne sin me­nig­hed vil Cre­flo Dol­lar ger­ne ha­ve en ny Gul­stream G650 jet. Fo­to: Wiki

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.